Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Παράταση υποβολής αίτησης του 2ου Προγράμματος Χορηγιών για το έτος 2018

O Ορ­γα­νι­σμός Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης Έρ­γων του Λό­γου (ΟΣ­ΔΕΛ), στη­ρί­ζει πο­λι­τι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες των με­λών του και εκ­δη­λώ­σεις ή δρά­σεις που απο­τε­λούν πο­λι­τι­σμι­κή προ­σφο­ρά στο ευ­ρύ­τε­ρο κοι­νω­νι­κό σύ­νο­λο, βά­σει του κα­τα­στα­τι­κού του. Στο πλαί­σιο αυ­τό ο ΟΣ­ΔΕΛ προ­σκα­λεί φο­ρείς να συμ­με­τέ­χουν στο 2ο πρό­γραμ­μα χο­ρη­γιών για πο­λι­τι­στι­κές δρά­σεις.

Για το 2018 ο ΟΣΔΕΛ επέλεξε του ακόλουθους άξονες/στόχους πολιτιστικών δράσεων:

  • Ενίσχυση της συνείδησης αναφορικά με τη σημασία και τη συμβολή των πνευματικών δικαιωμάτων στον πολιτισμό. Ενδεικτικές δράσεις: α) πολιτιστικές δράσεις που προάγουν την αξία και τη σημασία των πνευματικών δικαιωμάτων, β) εκδόσεις που απευθύνονται σε παιδιά, με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και τη σημασία τους, γ) επιμορφωτικές / ενημερωτικές ημερίδες για δικαστές, διωκτικές αρχές ή και το ευρύτερο κοινό, κ.λπ. Ο προϋπολογισμός χορηγιών των συγκεκριμένων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 20.000 Ευρώ, με ανώτατο ποσό χορηγίας κάθε επιμέρους πρότασης τα 5.000 Ευρώ. (Κωδικός κατηγορίας δράσεων: ΠΝΔ-2).
  • Προβολή συγγραφέων και του έργου τους στην κατηγορία της λογοτεχνίας – ποίησης. Ενδεικτικές δράσεις: α) θεματολογικές πολιτιστικές δράσεις, β) συνέδρια, ημερίδες - αφιέρωμα σε συγγραφείς – ποιητές, γ) παρουσιάσεις συγγραφέων και του έργου τους, δ) δράσεις που απευθύνονται σε σχολεία κ.λπ. Ο προϋπολογισμός χορηγιών των συγκεκριμένων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 15.000 Ευρώ, με ανώτατο ποσό χορηγίας κάθε επιμέρους πρότασης τα 5.000 Ευρώ. (Κωδικός κατηγορίας δράσεων: ΠΡΒ-2)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

  • Σαφήνεια, αρτιότητα και τεκμηρίωση της προτεινόμενης ιδέας.
  • Συνεισφορά της προτεινόμενης ιδέας στην προώθηση της συνείδησης σχετικά με τη σημασία και τη συμβολή των πνευματικών δικαιωμάτων στον πολιτισμό.
  • Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης των δράσεων.
  • Δυνατότητα πραγματοποίησης της πρότασης σύμφωνα με τα δεδομένα του προϋπολογισμού της.
  • Ανταποδοτικά οφέλη – προβολή του ΟΣΔΕΛ.
  • Εξασφάλιση οικονομικών πόρων από άλλους φορείς.

Η επιτροπή θα συνεκτιμήσει τη μέχρι σήμερα πολιτιστική, εκπαιδευτική ή άλλη συνεισφορά του αιτούντος φορέα στο κοινωνικό σύνολο, καθώς και την εμπειρία του στην υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων.

Φόρμα υποβολής αίτησης διατίθεται εδώ. (Η υποβολή των αιτήσεων παρατείνεται έως και την 15η Νοεμβρίου 2018, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@osdel.gr, υπ’ όψιν κ. Χρύσας Μερτζάνη).