Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Επανεκκίνηση για το διευρυμένο Β' Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής των συμβασιούχων του ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣ­ΔΕΛ, σύμ­φω­να με τη διε­θνή πρα­κτι­κή που ακο­λου­θούν οι Ορ­γα­νι­σμοί Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης και στο πλαί­σιο της Οδη­γί­ας (ΕΕ) 2014/26 και του ν. 4481/2017, δια­θέ­τει μέ­ρος των εσό­δων του για κοι­νω­νι­κούς σκο­πούς, προς όφε­λος των συμβασιούχων του. Από την ίδρυ­σή του ο Ορ­γα­νι­σμός έχει αντα­πο­κρι­θεί σε με­μο­νω­μέ­να αι­τή­μα­τα δι­καιού­χων που έχρη­ζαν στή­ρι­ξης, λό­γω αιφ­νί­διων και σο­βα­ρών προ­βλη­μά­των υγεί­ας. Με το Α' Πρό­γραμ­μα Οι­κο­νο­μι­κής Αρω­γής, που υλο­ποι­ή­θη­κε με επι­τυ­χία το 2019, ο ΟΣ­ΔΕΛ προ­χώ­ρη­σε στη συ­στη­μα­τι­κή στή­ρι­ξη συγ­γρα­φέ­ων με χα­μη­λά ει­σο­δή­μα­τα.

Με το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης την Άνοιξη του 2020 οι άν­θρω­ποι των γραμ­μά­των και της ενη­μέ­ρω­σης ήταν μεταξύ αυτών που δέχτηκαν σφοδρό πλήγμα. Ο ΟΣ­ΔΕΛ επιδεικνύοντας γρήγορα αντανακλαστικά, απο­φά­σι­σε να επι­σπεύ­σει και να διευ­ρύ­νει το Β' Πρό­γραμ­μα Οι­κο­νο­μι­κής Αρω­γής, ώστε να συμ­βά­λει στην ανα­κού­φι­ση των συμ­βα­σιού­χων του. Το διευρυμένο Β’ Πρόγραμμα Οικονομικής Αρωγής του ΟΣΔΕΛ, συνολικού ύψους 140.000 ευρώ, το οποίο εκτός από τους συγγραφείς, απευθυνόταν για πρώτη φορά και σε μεταφραστές, δημοσιογράφους και αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών, προκηρύχθηκε τον Μάιο του 2020.

Τον Ιούνιο όμως του 2020 ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ), με εισήγησή του προς την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, διατύπωσε την άποψη ότι ο ν. 4481/2017 δεν αναγνωρίζει στους Οργανισμούς Συλλογικής Διαχείρισης τη δυνατότητα να παρακρατούν μέρος των εσόδων τους για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και κοινωνικών σκοπών.

Ο Οργανισμός, σεβόμενος τον θεσμικό ρόλο του ΟΠΙ και εν αναμονή της τελικής απόφασης της Υπουργού, προχώρησε τότε άμεσα στην αναστολή όλων των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων που είχαν σχεδιαστεί προς όφελος των συμβασιούχων του για το 2020, μεταξύ αυτών και του Β’ Προγράμματος Οικονομικής Αρωγής.

Ο ΟΣΔΕΛ, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης επίλυσης του θέματος από πλευράς ΟΠΙ και αντιλαμβανόμενος τη δυσχερή θέση των δημιουργών, η οποία επιδεινώθηκε από τις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης, αναζήτησε εντατικά, εναλλακτική λύση για να προχωρήσει η υλοποίηση του Β’ Προγράμματος Οικονομικής Αρωγής. Η λύση που προκρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη του ΟΠΙ, είναι η χρηματοδότηση του εν λόγω Προγράμματος από τα παραγραφέντα ποσά, δηλαδή τα ποσά, τα οποία εάν παρέλθουν δέκα χρόνια από το έτος διανομής και δεν εισπραχθούν, παραγράφονται.

Με τον τρόπο αυτόν επιτεύχθηκε η επανεκκίνηση του Β’ Προγράμματος Οικονομικής Αρωγής και η εκταμίευση των ποσών, που αναλογούν στους συνολικά 81 δικαιούχους (συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών), που επέλεξαν οι αρμόδιες επιτροπές, προγραμματίζεται για τα τέλη Μαΐου 2021. Αναμένουμε από τον ΟΠΙ την οριστική επίλυση του θέματος, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να υλοποιούνται παρόμοια προγράμματα στο μέλλον από τα τρέχοντα έσοδα του ΟΣΔΕΛ και να ενισχύονται με αυτόν τον τρόπο δημιουργοί με σημαντική προσφορά στα ελληνικά γράμματα ή στον Τύπο, οι οποίοι αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

(Μάιος 2021)

  Επιστροφή