Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Το Πρόγραμμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ στη μάχη κατά της διαδικτυακής πειρατείας

Ο ΟΣ­ΔΕΛ δέχθηκε πρόσφατα καταγγελία από εκδότες, οι οποίοι είναι συμβασιούχοι του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία μέλη ομά­δας στο Facebook διακινούσαν μεταξύ τους ολό­κλη­ρα βι­βλία σε μορ­φή PDF -σημειώνεται ότι δεν ήταν αυτός ο αρχικός σκοπός των διαχειριστών που δημιουργήσαν την εν λόγω ομάδα.

Η πρακτική αυτή είναι εξαιρετικά συνηθισμένη στη δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμένα, χρήστες, εκμεταλλευόμενοι την ανωνυμία και την ελεγχόμενη πρόσβαση που εξασφαλίζεται στα μέλη κλειστών ομάδων, ανταλλάσσουν μεταξύ τους αρχεία με περιεχόμενο σαρωμένα βιβλία. Αυ­τού του εί­δους η δραστηριότητα συ­νι­στά πα­ρά­νο­μη πρά­ξη, η οποία προ­σβάλ­λει τα δι­καιώ­μα­τα δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών, θέ­το­ντας σε κίν­δυ­νο τον κλάδο του βι­βλί­ου και βε­βαί­ως επι­φέ­ρει νο­μι­κές κυ­ρώ­σεις.

Αναφορικά με τη συγκεκριμένη καταγγελία, τα στελέχη του Προγράμματος Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ συγκέντρωσαν πληροφορίες και κατέγραψαν τις συναλλαγές μεταξύ των μελών της oμάδας αυτής, προκειμένου να εξασφαλίσουν το αποδεικτικό υλικό που απαιτείται για την προσφυγή σε νομικές ενέργειες. Μελετώντας τα στοιχεία αυτά το Τμήμα Anti-piracy οδηγήθηκε σε νέες ιστοσελίδες με παράνομες αναρτήσεις βιβλίων. Στη συνέχεια ήρθε σε επικοινωνία με τον διαχειριστή, ζη­τώ­ντας τη διακοπή της πρόσβασης και την άμεση κα­τάρ­γη­ση της ομάδας. Ο διαχειριστής ανταποκρίθηκε άμε­σα στο αί­τη­μα του ΟΣ­ΔΕΛ και προ­χώ­ρη­σε στη διαγραφή.

Παράλληλα, συνεχίζεται η παρακολούθηση των μελών της ομάδας που συμμετείχαν στη διακίνηση των παράνομων αρχείων και η καταγραφή με ηλεκτρονικά μέσα του περιεχομένου των παράνομων ιστοσελίδων απ’ όπου αντλούσαν τα αρχεία που διακινήθηκαν. Ανάλογα με τα αποτελέσματα και το υλικό που θα συλλεχθεί, θα γίνουν μηνυτήριες αναφορές ή/και θα υποβληθεί αίτημα προς την ΕΔΠΠΙ (Επιτροπή για τη Γνωστοποίηση Διαδικτυακής Προσβολής Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων) για τις ιστοσελίδες που δεν αποκρίνονται στις οχλήσεις του Τμήματος Anti-piracy.

Είναι γεγονός ότι το φαινόμενο της διαδικτυακής πειρατείας αποκτά μεγάλες διαστάσεις και στη χώρα μας. Κά­θε φο­ρά που αναρ­τά­ται στο δια­δί­κτυο πα­ρά­νο­μα ένα βι­βλίο, συγ­γρα­φείς, με­τα­φρα­στές, επι­με­λη­τές, βι­βλιο­πώ­λες και εκ­δό­τες δεν αμεί­βο­νται για την ερ­γα­σία τους, με απο­τέ­λε­σμα να μειώ­νο­νται οι πω­λή­σεις, να συρ­ρι­κνώ­νε­ται η πα­ρα­γω­γή και να απει­λεί­ται όχι μόνο η βιωσιμότητα του κλάδου του βι­βλί­ου, αλλά ακόμα και η επιβίωση των δη­μιουρ­γών.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, σήμερα περισσότερο από ποτέ, αν θέλουμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε την ανάγνωση, οφείλουμε να σεβαστούμε τον δημιουργό και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά του, ο καθένας από τη θέση του. Η συμβολή όλων μας είναι απαραίτητη και κάθε πληροφορία αποδεικνύεται πολύτιμη, καθώς οδηγεί στον περιορισμό του φαινομένου, προς όφελος εκατοντάδων δικαιούχων.

Για την έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση των περιπτώσεων πειρατείας, μπορείτε να υποβάλετε την καταγγελία σας ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Anti-piracy του ΟΣΔΕΛ, υπεύθυνη κ. Μιρέλλα Μπατζιανιά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση antipiracy@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849118.

(Ιούλιος 2021)

  Επιστροφή