Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ συνεχίζει εντατικά τους ελέγχους στα φωτοτυπικά καταστήματα

Τo Τριμελές Εφε­τείο Κα­κουρ­γη­μά­των Θεσσαλονίκης, μετά από σχετική μήνυση του ΟΣΔΕΛ, κα­τα­δί­κα­σε σε δεύτερο βαθμό ιδιο­κτή­τη φωτοτυπικού κα­τα­στή­μα­τος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος πα­ρα­βί­α­ζε τη νομοθεσία πε­ρί πνευ­μα­τι­κών δι­καιω­μά­των, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή.

Ο καταδικασθείς κατείχε στο κατάστημά του, προς διανομή, 66 φωτοτυπημένα πλήρη αντίγραφα βιβλίων, διαφόρων συγγραφέων κι εκδοτών, Ελλήνων και ξένων, τους οποίους εκπροσωπεί ο ΟΣΔΕΛ. Επίσης βρέθηκαν στην κατοχή του δεκάδες αρχεία βιβλίων αποθηκευμένα σε ψηφιακή μορφή (σαρωμένα) σε σκληρούς δίσκους ηλεκτρονικών υπολογιστών, έτοιμα προς αναπαραγωγή.

Ο ΟΣΔΕΛ, εκπροσωπώντας δημιουργούς κι εκδότες και προασπιζόμενος τα πνευματικά τους δικαιώματα, διεξάγει σε σταθερή βάση, σε όλη την Ελ­λά­δα, ελέγχους προς εντο­πι­σμό όσων πα­ρα­νο­μούν εις βά­ρος των δικαιούχων, των επαγ­γελ­μα­τιών δηλαδή οι οποίοι ασχο­λού­νται με τη δη­μιουρ­γία και πα­ρα­γω­γή πρω­τό­τυ­πων έρ­γων λό­γου.

Είναι προφανές, ότι η αναπαραγωγή ολόκληρων βιβλίων επιφέρει σφοδρό πλήγμα στην αγορά, συνεπώς αποτελεί πρακτική που θα πρέπει να εκλείψει. Ωστόσο, ο ΟΣΔΕΛ αναγνωρίζει την ανάγκη των φωτοτυπικών καταστημάτων και γενικότερα των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες φωτοτύπησης γι’ αναπαραγωγή μικρού μέρους έργων του λόγου.

Προς τον σκοπό της κάλυψης αυτών των αναγκών, ο Οργανισμός διαθέτει εξειδικευμένο πρόγραμμα αδειοδότησης. Μέσω του προγράμματος αυτού, παρέχεται η απαιτούμενη άδεια προκειμένου οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα, να αναπαράγουν νόμιμα, μικρό μέρος έργων του λόγου, όπως επί παραδείγματι βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά. Το κόστος της άδειας αυτής υπολογίζεται με βάση την απόσταση του καταστήματος από εκπαιδευτικό ίδρυμα, τον αριθμό των μηχανημάτων και τη δυνατότητα αναπαραγωγής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με το πρόγραμμα αδειοδότησης φωτοτυπικών καταστημάτων, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Αδειοδότησης του ΟΣΔΕΛ στην ηλεκτρονική διεύθυνση photokopy@osdel.gr ή στο τηλέφωνο 210 3849113.

(Νοέμβριος 2021)

  Επιστροφή