Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Σε εξέλιξη η διανομή δικαιωμάτων 2022 σε 6.000 συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες

Ξεκίνησε τον Ιούνιο η διανομή των πνευματικών δικαιωμάτων σε περισσότερους από 6.000 συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους και εκδότες βιβλίων, εφημερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων. Μετά από συντονισμένες προσπάθειες, πάντα με γνώμονα το όφελος των συμβασιούχων του, ο ΟΣΔΕΛ πραγματοποιεί τη διανομή δικαιωμάτων για το έτος 2022 ενωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά.

Το συνολικό ποσό που θα διανεμηθεί εφέτος, το υψηλότερο στην ιστορία του Οργανισμού, ανέρχεται σε 3.055.119,27 ευρώ έναντι 2.629.370,71 ευρώ που διανεμήθηκαν το 2021. Το γεγονός αυτό οφείλεται στα αυξημένα, κατά 24,95% σε σχέση με το 2020, έσοδα από την αδειοδότηση. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στον τομέα της αποδελτίωσης τα έσοδα ανήλθαν σε 263.147,19 ευρώ (αύξηση 15,31%).
  • Στον τομέα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα (πανεπιστήμια εσωτερικού) τα έσοδα ανήλθαν σε 253.829,23 ευρώ (αύξηση 43,29%).
  • Στον τομέα της εκπαίδευσης στην Κύπρο (πανεπιστήμια Κύπρου) τα έσοδα ανήλθαν σε 139.119,41 ευρώ (αύξηση 49,46%).

Στο προαναφερθέν προς διανομή ποσό συμπεριλαμβάνονται επίσης 162.853,03 ευρώ, τα οποία προέρχονται από παραγραφέντα ποσά του έτους 2010. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο ποσό για το έτος 2021 ήταν 179.001,19 ευρώ.

Στο σημείο αυτό, σκόπιμο είναι να σημειώσουμε ότι παρά την προαναφερθείσα αύξηση του συνολικού ποσού, σε ορισμένες κατηγορίες διανομής το τελικό ποσό ανά δικαιούχο εμφανίζεται μειωμένο. Αυτό οφείλεται αφενός στην αύξηση του αριθμού των δικαιούχων (νέοι συμβασιούχοι από τον Τύπο και τις ιστοσελίδες και αυξημένη παραγωγή λογοτεχνικών βιβλίων) και αφετέρου στο μειωμένο ποσό διανομής σε εκδότες και αρθρογράφους ιστοσελίδων ενημερωτικού περιεχομένου (στις ενημερωτικές ιστοσελίδες πέρυσι διανεμήθηκαν αναδρομικά εκτός από τα έσοδα του 2020 και τα έσοδα του 2019, ως εκ τούτου το διανεμόμενο ποσό εφέτος είναι περίπου το μισό).

Τα καθαρά ποσά που θα διανεμηθούν ανά κατηγορία εσόδων αναλύονται ως εξής:

  • Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής βιβλίων (συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες): 1.386.618,70 ευρώ έναντι 1.312.206,82 ευρώ το 2021.
  • Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής επιστημονικών περιοδικών (συγγραφείς, εκδότες): 481.858,48 ευρώ έναντι 456.461,99 ευρώ το 2021.
  • Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής Τύπου (δημοσιογράφοι, εκδότες Τύπου): 445.759,53 ευρώ έναντι 413.701,05 ευρώ το 2021.
  • Εύλογη αμοιβή ιδιωτικής αναπαραγωγής ιστοσελίδων (δημοσιογράφοι, εκδότες Τύπου): 148.202,46 ευρώ έναντι 220.800,71 ευρώ το 2021 (η διανομή 2021 αφορούσε έσοδα δύο ετών, 2019 και 2020).
  • Εύλογη αμοιβή για τη χρήση έργων του λόγου σε οπτικοακουστικά μέσα (συγγραφείς, μεταφραστές): 35.605,08 ευρώ έναντι 28.617,55 ευρώ το 2021.
  • Αδειοδότηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, The American College of Greece, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου): (αδειοδότηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων): 336.733,32 ευρώ. Το 2021 δεν πραγματοποιήθηκε διανομή αδειοδότησης.
  • Αδειοδότηση υπηρεσιών αποδελτίωσης (εκδότες Τύπου): 220.341,70 ευρώ έναντι 197.582,58 ευρώ το 2021.

Προτεραιότητα για τον ΟΣΔΕΛ παραμένει πάντα η αποτελεσματική διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων των συμβασιούχων του. Στην κατεύθυνση αυτή ο Οργανισμός θα συνεχίσει να εργάζεται συστηματικά αφενός για να επιτευχθεί η ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά και αφετέρου για να επιλυθεί το θέμα του δημόσιου δανεισμού. Η διευθέτηση αυτών των δύο ζητημάτων θα συνεισφέρει σημαντικά στην αύξηση των εσόδων και άρα και των διανεμόμενων ποσών, βελτιώνοντας την κατάσταση δημιουργών και εκδοτών, συμβάλλοντας στην ομαλοποίηση των συνθηκών για τη συνέχιση της δημιουργικής διαδικασίας.

Σχετικά με τη διανομή δικαιωμάτων

Το δι­καί­ω­μα της εύ­λο­γης αμοι­βής απο­τε­λεί τη δί­καιη απο­ζη­μί­ω­ση των δι­καιού­χων (δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών), για τις ανα­πα­ρα­γω­γές των έρ­γων τους, που πραγ­μα­το­ποιούν ιδιώ­τες για προ­σω­πι­κή τους χρή­ση. Συ­γκε­κρι­μέ­να, η εύ­λο­γη αμοι­βή υπο­λο­γί­ζε­ται σε πο­σο­στό που κα­θο­ρί­ζει ο νό­μος, επί της αξί­ας των τε­χνι­κών μέ­σων και του χαρ­τιού κα­τάλ­λη­λου για φω­το­τυ­πία, μέ­σων δη­λα­δή που χρη­σι­μο­ποιού­νται από ιδιώ­τες (εί­τε στο σπί­τι τους, εί­τε στον χώ­ρο ερ­γα­σί­ας τους), για να ανα­πα­ρά­γουν έρ­γα λό­γου (μέ­σω φω­το­τύ­πη­σης, αντι­γρα­φής, εκτύ­πω­σης ή ψη­φια­κής ανα­πα­ρα­γω­γής) και ει­σπράτ­τε­ται από τους ει­σα­γω­γείς των τε­χνι­κών μέ­σων (ηλε­κτρο­νι­κοί υπο­λο­γι­στές, φο­ρη­τές ηλε­κτρο­νι­κές συ­σκευές, τα­μπλέτες και κι­νη­τά τη­λέφωνα).

Η αδειοδότηση υπηρεσιών αποδελτίωσης διασφαλίζει τη νόμιμη χρήση αποκομμάτων του τύπου από τις εταιρείες αποδελτίωσης και τους πελάτες τους, επιχειρήσεις και φορείς του δημοσίου, κα­θώς και την απο­ζη­μί­ω­ση των δικαιούχων για τη χρή­ση αυ­τή.

(Ιούνιος 2022)

  Επιστροφή