ΟΣΔΕΛ

Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Χρονοσήμανσης από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

URL: https://www.osdel.gr/el/news/1860-υπηρεσία-ηλεκτρονικής-χρονοσήμανσης-από-τον-οργανισμό-πνευματικής-ιδιοκτησίας-οπι

Από τον Φεβρουάριο του 2019 οι δημιουργοί πάσης φύσεως έργων μπορούν να πιστοποιήσουν την πνευματική τους ιδιοκτησία μέσω της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Χρονοσήμανσης του ΟΠΙ.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής χρονοσήμανσης (time stamping) ταυτοποιεί, ουσιαστικά, το έργο κάθε δημιουργού συνδέοντας το αφενός με τον ίδιο και πιστοποιώντας, αφετέρου, την ύπαρξη του από την ώρα και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για χρονοσήμανση. Με τον τρόπο αυτό παρέχει στους δημιουργούς αλλά και στους δικαιούχους έργων, ένα νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο της πνευματικής ιδιοκτησίας τους το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής ή άλλης αμφισβήτησης του έργου τους.

Ενημερωτικά αναφέρεται ότι έως σήμερα οι δημιουργοί μπορούσαν να πιστοποιήσουν την πνευματική ιδιοκτησία τους μέσω συμβολαιογραφικής πράξης ή μέσω αποστολής συστημένης επιστολής. Αναλυτικές πληροφορίες για την υπηρεσία και οδηγίες για την υποβολή αιτήματος πιστοποίησης μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας www.timestamp.gr.