Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος χορηγιών 2017

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/1128-epichorhgoymenes-protaseis-chorhgias-2017/697-πρόσκληση-ενδιαφέροντος-χορηγιών-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

Μεταξύ των σκοπών του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ), σύμφωνα με το καταστατικό του, είναι η στήριξη των πολιτιστικών πρωτοβουλιών των μελών του και η συνεχής πολιτισμική προσφορά στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Το ΔΣ υιοθέτησε κανονισμό πολιτιστικών χορηγιών με όρους και διαδικασίες που να διασφαλίζουν τη διαφάνεια και αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των επιδιωκόμενων πολιτιστικών σκοπών. Στο πλαίσιο αυτό ο ΟΣΔΕΛ προσκαλεί φορείς να συμμετέχουν στο 1ο πρόγραμμα χορηγιών για πολιτιστικές δράσεις:

Το ΔΣ επέλεξε του ακόλουθους άξονες/στόχους πολιτιστικών δράσεων για το έτος 2017 :

  • Ενίσχυση της συνείδησης της σημασίας και συμβολής των πνευματικών δικαιωμάτων στον πολιτισμό. Ενδεικτικές δράσεις: α) πολιτιστικές δράσεις που προάγουν τη αξία και σημασία των πνευματικών δικαιωμάτων, β) εκδόσεις με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα και τη σημασία τους, που απευθύνονται σε παιδιά γ) επιμορφωτικές, ενημερωτικές ημερίδες για δικαστές, διωκτικές αρχές ή και το ευρύτερο κοινό, δ) σχετικές διαφημιστικές καμπάνιες ε) ανάθεση συγγραφής σχετικών μελετών. Ο προϋπολογισμός χορηγιών των συγκεκριμένων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 20.000 Ευρώ με ανώτατο ποσό χορηγίας κάθε επιμέρους πρότασης 5.000 Ευρώ. (Κωδικός κατηγορίας δράσεων: ΠΝΔ-1).

  • Προβολή συγγραφέων και του έργου τους στην κατηγορία της λογοτεχνίας – ποίησης. Ενδεικτικές δράσεις α) θεματολογικές πολιτιστικές δράσεις β) ημερίδες - αφιέρωμα σε συγγραφείς – ποιητές γ) παρουσιάσεις συγγραφέων – έργου των δ) δράσεις που απευθύνονται σε σχολεία κ.λπ. Ο προϋπολογισμός χορηγιών των συγκεκριμένων δράσεων ανέρχεται στο ποσό των 15.000 Ευρώ με ανώτατο ποσό χορηγίας κάθε επιμέρους πρότασης 5.000 Ευρώ. (Κωδικός κατηγορίας δράσεων: ΠΡΒ-1).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Οι αιτήσεις χορηγιών υποβάλλονται κάθε έτος κατά τη διάρκεια συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος το οποίο ορίζεται από το ΔΣ και αναγράφεται στην πρόσκληση ενδιαφέροντος. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του οργανισμού.

  • Παρακαλούνται οι αιτούντες να μελετήσουν προσεκτικά την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος πριν συμπληρώσουν την αίτηση. Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αποδοχή της. Αιτήσεις που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης ενδιαφέροντος αποσύρονται αυτόματα από την διαδικασία αξιολόγησης.
  • Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός της καθορισμένης προθεσμίας που αναγράφεται στην Πρόσκληση ενδιαφέροντος. Παράλειψη υποβολής οποιουδήποτε δικαιολογητικού εντός της οριζόμενης προθεσμίας, συνεπάγεται την απόρριψη της αίτησης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι αιτήσεις ελέγχονται εάν πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος και εάν συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την επιτροπή χορηγιών του ΟΣΔΕΛ. Σε περίπτωση ελλείψεων στο φάκελο χορηγιών ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την συμπλήρωσή του. Οι αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις προωθούνται για αξιολόγηση.

  • Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από πενταμελή επιτροπή, αποτελούμενη από ένα μέλος του ΔΣ, τον Διευθυντή του ΟΣΔΕΛ και τρεις διακεκριμένες προσωπικότητες από τον χώρο των ακαδημαϊκών, συγγραφέων και εκδοτών. Η αξιολόγηση γίνεται κατά την ελεύθερη κρίση των μελών της επιτροπής χορηγιών και στη συνέχεια υποβάλλονται οι σχετικές εισηγήσεις στο ΔΣ του οργανισμού.
  • Το Διοικητικό Συμβούλιο ελέγχει τη νομιμότητα και σκοπιμότητα των αποφάσεων της Επιτροπής και είτε εγκρίνει την απόφαση ή την αναπέμπει στην Επιτροπή με παρατηρήσεις για επαναξιολόγηση.
  • Η τελική απόφαση του ΔΣ θα κοινοποιείται εγγράφως σε όλους τους υποψήφιους φορείς. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.
  • Το ΔΣ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει την εν λόγω διαδικασία για οποιοδήποτε λόγο, να την κηρύξει άκαρπη ή να την επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή άλλους όρους. Το ΔΣ δύναται να διεξάγει την παραπάνω διαδικασία μία ή περισσότερες φορές ετησίως.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ

Μετά την έγγραφη κοινοποίηση της απόφασης του ΔΣ οι επιχορηγούμενοι φορείς υποχρεούνται να υπογράψουν εντός 20 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης αυτής, σχετική σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ. Σε περίπτωση που οι ανάδοχοι δεν ανταποκριθούν και δεν προσέλθουν να υπογράψουν τη σύμβαση μέσα στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία , καλείται ο επόμενος φορέας, εάν υπάρχει. Διαφορετικά το ΔΣ αποφασίζει είτε τη ματαίωση της διαδικασίας για την εν λόγω κατηγορία πολιτιστικού σκοπού-δράσεων ή την επανάληψή της με νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος.

  • Ο επιχορηγούμενος υποχρεούται σε κάθε επικοινωνία της δράσης να αναφέρει ότι η δράση πραγματοποιείται με την οικονομική ενίσχυση του ΟΣΔΕΛ.