Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Έρευνες για το βιβλίο

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1150-κοινωνικό-πολιτιστικό-έργο/2729-ερευνες-για-τον-κλαδο-του-βιβλιου

Ο ΟΣΔΕΛ, στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων που πραγματοποιεί και αποτελούν μέρος της αποστολής του, ανέλαβε από την αρχή του 2020 την πρωτοβουλία για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ερευνών για τον κλάδο του βιβλίου, το οποίο απαρτίζεται από τις εξής επιμέρους έρευνες: i) έρευνα εκδοτικών επιχειρήσεων α) 2017-2019, και β) 2020 ii) έρευνα βιβλιοπωλείων-σημείων πώλησης, iii) έρευνα βιβλιοπαραγωγής και, iv) έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς.

Το πρόγραμμα ερευνών του ΟΣΔΕΛ έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό ερευνητικό κενό που υφίσταται σε διαθέσιμα στοιχεία, σχετικά με τη σημερινή κατάσταση, τα προβλήματα και τις τάσεις στην εγχώρια αγορά του βιβλίου.

Ο Οργανισμός προσδοκά ότι το πρόγραμμα ερευνών στο σύνολό του, θα αποτελέσει ένα αξιόπιστο εργαλείο στα χέρια των εκδοτών για τη χάραξη της στρατηγικής των εκδοτικών επιχειρήσεων, αλλά και για τη διαμόρφωση και υποστήριξη των κλαδικών αιτημάτων.

Ο ΟΣΔΕΛ θα συνεχίσει να συνδράμει στην υλοποίηση ερευνών, στον βαθμό που δεν πραγματοποιούνται από άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς του χώρου.