Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Κανονισμός διανομών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/314-διανομές-δικαιωμάτων/315-κανονισμός-διανομών

Ο εκάστοτε Κανονισμός Διανομής ορίζει τον τρόπο διανομής των εσόδων του ΟΣΔΕΛ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης ανάθεσης Δημιουργού και Εκδότη.