Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1382-δευτεροβάθμια-τριτοβάθμια-εκπαίδευση

Αμοιβολογίο για την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα - εργαστήρια ελευθέρων σπουδών - ιδιωτικά κολλέγια και ιδιωτικές σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης


Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα) που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1977) και μεταξύ άλλων δικαιωμάτων διαχειρίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής έργων του λόγου σε χαρτί μέσω φωτοτυπικών ή αντίστοιχων συσκευών.

Την 16/11/2007 δημοσιεύσαμε το αμοιβολόγιο μας σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 2121/93 σχετικά με την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σήμερα τροποποιούμε το προαναφερόμενο αμοιβολόγιο και το νέο αμοιβολόγιό μας έχει ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

  1. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 του Ν.2121/1993 που αφορά αποκλειστικά και μόνον φωτοτυπικές αναπαραγωγές που πραγματοποιούνται εντός τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, τεχνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, ιδιωτικών κολλεγίων, καθώς και ιδιωτικών σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, εξαιρουμένων των φωτοτυπικών αναπαραγωγών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις οποίες ισχύει άλλο και όχι το παρόν αμοιβολόγιο.
  2. Ο ΟΣΔΕΛ χορηγεί μετά από έγγραφη συμφωνία ετήσιες άδειες φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων του λόγου για όλα τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί υπό την προυπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο.
  3. Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στα παρακάτω ποσά υπολογιζόμενα ανά εγγεγραμμένο σπουδαστή ανά ακαδημαϊκό έτος:

Α) δημόσια τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα:

8 Ευρώ για τους φοιτητές,

10 ευρώ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ,

10 ευρώ για το διδακτικό προσωπικό

Β) κέντρα/ εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, ιδιωτικά Πανεπιστήμια

12 Ευρώ για τους φοιτητές,

15 ευρώ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές,

15 ευρώ για το διδακτικό προσωπικό.

Γ) ΤΕΙ :

8 Ευρώ για τους φοιτητές,

10 ευρώ για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές ,

10 για το διδακτικό προσωπικό

Δ) σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

10 Ευρώ για τους σπουδαστές και το διδακτικό προσωπικό.

4. Χορηγείται έκπτωση 15% σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας για την καταβολή της αμοιβής πριν από την έναρξη δικαστικών ενεργειών

5. Για την φωτοτυπική αναπαραγωγή κειμένου μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που αναφέρεται στον όρο 2 του παρόντος απαιτείται ειδική έγγραφη άδεια

6. Κάθε επόμενο (από το 2009) έτος οι παραπάνω αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται την 1η Ιανουαρίου ανάλογα με τη διακύμανση του κόστους τιμαρίθμου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας

7. Την αμοιβή οφείλουν να καταβάλουν από κοινού και εις ολόκληρον τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των φωτοτυπικών συσκευών εντός των προαναφερομένων εκπαιδευτηρίωνΑΘΗΝΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΣΚΟΣ