Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Βιβλιοθήκες Δανεισμός

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1763-βιβλιοθήκες-δανεισμός

Αμοιβολόγιο για τον δημόσιο δανεισμό έργων του λόγου που πραγματοποιείται από βιβλιοθήκες που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της διάταξης του άρθρου 54 των παρ.3α και 3β του νόμου 4481/2017

1. Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα) που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων και μεταξύ άλλων του δικαιώματος του δημοσίου δανεισμού από πλευράς των βιβλιοθηκών .

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 του Ν.2121/1993 και αφορά αποκλειστικά τον δημόσιο δανεισμό έργων του λόγου που πραγματοποιείται από βιβλιοθήκες που δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της διάταξης του άρθρου 54 των παρ.3α και 3β του νόμου 4481/2017, δηλαδή αφορά όλες τις βιβλιοθήκες εκτός από τις βιβλιοθήκες των δημοσιών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες που είναι μέλη του ΣΕΑΒ, τις βιβλιοθήκες που ανήκουν σε ΝΠΔΔ και σε ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το κράτος, τις δημοτικές βιβλιοθήκες, τις βιβλιοθήκες κοινωφελών ιδρυμάτων και οργανισμών, των μορφωτικών ιδρυμάτων και αποστολών στην Ελλάδα και τις βιβλιοθήκες ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων.

3.1. Ο ΟΣΔΕΛ προβαίνει μετά από έγγραφη συμφωνία στη χορήγηση ετήσιας άδειας δημόσιου δανεισμού έργων του λόγου για όλα τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί.

3.2. Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στο ποσό των τριών (3) Ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε μέλος της βιβλιοθήκης άνω των 18 ετών που έχει δικαίωμα δανεισμού και των δύο (2) ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε μέλος της βιβλιοθήκης κάτω των 18 ετών που έχει δικαίωμα δανεισμού. 4. Οι παραπάνω αμοιβές θα αναπροσαρμόζονται κάθε έτος.