ΟΣΔΕΛ

Συνεργαζόμενα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/251-εκπαίδευση/1174-συνεργαζόμενα-εκπαιδευτικά-ιδρύματα


ΕΑΠ

Αποστολή του ΕΑΠ είναι η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας. Στους σκοπούς του ΕΑΠ εντάσσεται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.

Το ΕΑΠ είναι το 19ο Ελληνικό ΑΕΙ. Όπως και τα άλλα ΑΕΙ, είναι ΝΠΔΔ, αυτοτελές και αυτοδιοικούμενο. Η λειτουργία του καθορίζεται από το Ν.2552/97 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθ. 14 του Ν. 2817/2000, από το άρθ. 3 του Ν. 3027/2002, από το άρθ. 13 του Ν. 3260/2004, από το άρθ. 19 του Ν. 3577/2007, από το άρθ. 6 του Ν. 4366/2016, από το άρθ. 28 του Ν. 4368/2016, από το άρθρο 61 του Ν. 4386/2016, από το άρθρο 7 του Ν. 4405/2016 και τις παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 23 του Ν. 4452/2017)
ΑΠΚΥ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα σύγχρονο και πρωτοπόρο δημόσιο πανεπιστήμιο, με έδρα τη Λευκωσία. Υιοθετώντας και εφαρμόζοντας την ευέλικτη μεθοδολογία της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πέτυχε να χαράξει νέες προοπτικές στις πανεπιστημιακές σπουδές και τη διά βίου μάθηση.

Από την ίδρυσή του έως και σήμερα το ΑΠΚΥ αναπτύσσεται δυναμικά προσφέροντας αναγνωρισμένες πανεπιστημιακές σπουδές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (μάστερ και διδακτορικό) στα σύγχρονα επιστημονικά πεδία που καλύπτουν οι τρεις Σχολές του:

Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών, Θετικών & Εφαρμοσμένων Επιστημών και Οικονομικών Επιστημών & Διοίκησης.

Πέραν των αμιγώς πανεπιστημιακών σπουδών που προσφέρει, το ΑΠΚΥ λειτουργεί ακόμη στοχευμένα και εξειδικευμένα εξ αποστάσεως προγράμματα κατάρτισης βραχείας διάρκειας σε επίκαιρα θέματα.


ΤΕΠΑΚ


Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΠΚ) αποτελεί το νεότερο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Παρά τα μόλις 12 χρόνια λειτουργίας του, πρωταγωνιστεί στα εκπαιδευτικά δρώμενα στην Κύπρο και στα διεθνή φόρα, σημειώνοντας υψηλές επιδόσεις και επιτυχίες. Στην πρόσφατη κατάταξη των Τimes Higher Education World Rankings 2018-9 το ΤΠΚ κατατάχθηκε πρώτο στην Κύπρο και Ελλάδα και αποτελεί το μοναδικό ελληνόφωνο πανεπιστήμιο στη θέση 301-350 ανάμεσα στα καλύτερα 1258 πανεπιστήμια παγκοσμίως. Επιδιώκοντας την αριστεία στην έρευνα, το ΤΠΚ σημειώνει το υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας ερευνητικών προτάσεων στην Κύπρο, στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 της ΕΕ.

Ως νέο, δυναμικό, και διαρκώς εξελισσόμενο πανεπιστήμιο, το ΤΠΚ αλληλεπιδρά με την κοινωνία και συνδέει την Ακαδημία με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, προωθώντας την επιχειρηματικότητα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, και την παραγωγή καινοτομίας. Βασική μέριμνα του ΤΠΚ είναι να προσφέρει στην κοινωνία καταρτισμένους και άρτια εκπαιδευμένους επιστήμονες αλλά και υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες με κριτική ικανότητα. Ταυτόχρονα, ως ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και φορέας αλλαγής και βελτίωσης του κοινωνικού ιστού, καθίσταται χώρος διαλόγου και παραγωγής τεκμηριωμένων προτάσεων για περιβαλλοντικά, οικονομικά, επιστημονικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα, υιοθετώντας ένα σαφές πλαίσιο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς.
Παν. Κύπρου


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσα σε λίγα χρόνια από την ίδρυσή του, το 1989, έχει αναδειχθεί και καθιερωθεί στα μάτια της κοινωνίας και της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας ως ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που προσφέρει ποιοτικά προγράμματα σπουδών, παράγει ερευνητικό έργο πολύ ψηλού επιπέδου και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της κοινωνίας.

Σήμερα, στο πανεπιστήμιο λειτουργούν 8 σχολές με 22 τμήματα, τα οποία προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και ερευνητικών προγραμμάτων σπουδών σε 7.000 φοιτητές. Εκτός από τις σχολές και τα τμήματα, στο πανεπιστήμιό Κύπρου λειτουργούν και δραστηριοποιούνται ερευνητικές μονάδες και κέντρα που επικεντρώνονται σε κρίσιμους και σημαντικούς τομείς ερευνητικής δραστηριότητας.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι ένα εξωστρεφές ίδρυμα, διεθνώς δικτυωμένο με ουσιαστική συμμετοχή στην παγκόσμια ερευνητική δραστηριότητα. Συμβάλλει ενεργά στις ευρωπαϊκές και διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, με τους ακαδημαϊκούς του να τυγχάνουν αναγνώρισης για το διδακτικό, ερευνητικό και επιστημονικό τους έργο. Προχωρά σε επιστημονικές συνεργασίες, σέβεται τη διαφορετικότητα των γνωστικών αντικειμένων και καλλιεργεί την επιστημονική πολυφωνία. Η συνεισφορά στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη διδασκαλία βρίσκονται στο επίκεντρο της δράσης του πρώτου ανώτατου ακαδημαϊκού ιδρύματος της χώρας. Επιδιώκει την ακαδημαϊκή αριστεία, συμμετέχει και πρωτοπορεί σε καινοτόμες ιδέες.
ΝΕΑΠΟΛΙΣ

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου είναι ένα από τα καλύτερα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια στην Κύπρο. Ιδρυθέν το 2010, είναι ένα λαμπρό ακαδημαϊκό Ίδρυμα με έμφαση στην παροχή υψηλής ποιότητας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στην δημιουργία νέας εφαρμοσμένης επιστημονικής γνώσης, στοχεύοντας στην παροχή των βέλτιστων ακαδημαϊκών υπηρεσιών προς την ακαδημαϊκή του κοινότητα και την κοινωνία σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Με επικεφαλής τον Πρόεδρο Γεώργιο Μ. Λεπτό, στρατηγικός στόχος και όραμα του αείμνηστου Ιδρυτού του Μιχαλάκη Γ. Λεπτού είναι να συνθέτει έναν ανθρωποκεντρικό εκπαιδευτικό oργανισμό διεθνών προδιαγραφών ποιότητας, αυξημένης κοινωνικής ευθύνης και αρίστων ακαδημαϊκών πρακτικών, του οποίου η λειτουργία συνεισφέρει στην κοινωνική συνοχή και εξέλιξη, στην πρόοδο της επιστήμης μέσω της διαδικασίας διαδραστικής και καινοτόμου μάθησης και έρευνας και της δημιουργίας υψηλού επιπέδου νέων επιστημόνων και επαγγελματιών στα σύγχρονα πεδία της κοινωνίας της γνώσης.


Frederick-University-logo-rezise2.jpg#asset:3773


Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ιδιωτικό πανεπιστήμιο που λειτουργεί στην Κύπρο. Άρχισε τη λειτουργία του το Σεπτέμβριο του 2007μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά από την επιτυχημένη, πολύχρονη πορεία του Frederick Institute of Technology στην εκπαίδευση και στην έρευνα. Τον Ιανουάριο του 2012, το Πανεπιστήμιο πήρε την τελική άδεια λειτουργίας του.

Αποστολή του Πανεπιστημίου Frederick είναι η παροχή ευκαιριών μάθησης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και η γενικότερη προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η εκπαίδευση που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Frederick είναι υψηλού ποιοτικού επιπέδου και οδηγεί σε αναγνωρισμένα προσόντα, που εξασφαλίζουν στους αποφοίτους του επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία, κινητικότητα και ανταγωνιστικότητα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Στο Πανεπιστήμιο Frederick καλλιεργείται, μεταδίδεται και εφαρμόζεται η διεπιστημονική ανταλλαγή γνώσεων.

Στο Πανεπιστήμιο Frederick λειτουργούν πέντε σχολές που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα της εκπαίδευσης και προσφέρουν προγράμματα σε πτυχιακό, μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο.