ΟΣΔΕΛ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1376-τριτοβάθμια-εκπαιδευτικά-ιδρύματα

Αμοιβολόγιο για τη χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Την 22/03/2016 δημοσιεύσαμε το αμοιβολόγιο μας σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 2121/93 σχετικά με τη χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σήμερα, τροποποιούμε το προαναφερόμενο αμοιβολόγιο και το νέο αμοιβολόγιό μας έχει ως εξής:

1. Ο ΟΣΔΕΛ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα), αποτελεί εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο του ΟΠΙ και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής των δικαιωμάτων έργων του λόγου για τη διάθεση στο κοινό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4481/2017 και αφορά αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής και διάθεσης έργων του λόγου, που πραγματοποιούνται εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών) που παρέχουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

3. Οι άδειες που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ μετά από έγγραφη συμφωνία έχουν ως αντικείμενο τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί κάθε φορά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο περιοδικού.

4. Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στα παρακάτω ποσά υπολογιζόμενα ανά χρήστη (σπουδαστές / ακαδημαϊκό προσωπικό):

Α. Φωτοτυπική αναπαραγωγή:

0,033€ ανά σελίδα αναπαραγόμενου έργου

Β. Ψηφιακή αναπαραγωγή:

0,037€ ανά σελίδα αναπαραγόμενου έργου για τις σελίδες έως το 15,00% ενός βιβλίου

0,040€ ανά σελίδα αναπαραγόμενου έργου για τις σελίδες από το 15,01% ενός βιβλίου και άνω

0,040€ ανά σελίδα αναπαραγόμενου έργου για τις σελίδες περιοδικών

5. Κατά περίπτωση παρέχονται κλιμακωτές εκπτώσεις για τις σελίδες που υπερβαίνουν συγκεκριμένα όρια, οι οποίες συμφωνούνται από κοινού ανάλογα και με τον αριθμό των χρηστών (ΔΕΠ και φοιτητές).

ΑΘΗΝΑ 25/09/2020

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Καρατζάς