ΟΣΔΕΛ

Πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο η Τακτική Γενική Συνέλευση του ΟΣΔΕΛ

URL: https://www.osdel.gr/el/news/4231-1-πραγματοποιήθηκε-τον-ιούλιο-η-τακτική-γενική-συνέλευση-του-οσδελ

Στις 11 Ιου­λί­ου 2023, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η Τα­κτι­κή Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση (ΤΓΣ) των με­λών του ΟΣ­ΔΕΛ. Ο πρό­ε­δρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ­γα­νι­σμού, εκ­δό­της Αντώ­νης Κα­ρα­τζάς, ανέλαβε και τον ρόλο του προέδρου της Συνέλευσης. Η ΤΓΣ ενέ­κρι­νε ομόφωνα τον Ισο­λο­γι­σμό, τα Απο­τε­λέ­σμα­τα Χρή­σης και την Έκ­θε­ση Δια­φά­νειας για το έτος 2022. Προ­χώ­ρη­σε επίσης στην έγκρι­ση του Προ­γραμ­μα­τι­σμού και του Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το έτος 2023, μια χρο­νιά κα­τά την οποία ο Ορ­γα­νι­σμός θα βρε­θεί αντι­μέ­τω­πος με ση­μα­ντι­κές προ­σκλή­σεις. Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να, οι επι­χει­ρη­σια­κοί στό­χοι για το 2023 δια­μορ­φώ­νο­νται ως εξής:

Α. Αύξηση εσόδων

Η ψήφιση και θέση σε ισχύ του ν. 4996/2022 για τα πνευματικά δικαιώματα δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης νέων πηγών εσόδων στους τομείς της εκπαίδευσης, του Τύπου και των δανειστικών βιβλιοθηκών. Κύριος στρατηγικός στόχος του ΟΣΔΕΛ για το 2023 είναι η δραστηριοποίηση στους τομείς αυτούς για την επίτευξη νέων εσόδων.

Παράλληλα, ο Οργανισμός θα συνεχίσει τις ενέργειες για την αδειοδότηση χρήσης περιεχομένου σε κλάδους επιχειρήσεων όπως φαρμακευτικές εταιρίες, τράπεζες, δικηγορικές εταιρίες ελεγκτικές εταιρίες, μεταλυκειακά και πανεπιστημιακά φροντιστήρια, ραδιοτηλεοπτικές επιχειρήσεις καθώς και στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

Θα συνεχιστούν οι ενέργειες για τη βελτίωση της διαδικασίας και την πραγματοποίηση νέων ελέγχων εταιριών εισαγωγής με στόχο να εντοπιστούν τεχνικά μέσα που δεν έχουν δηλωθεί στην αξία της εισαγωγής. Επίσης, θα συνεχισθούν οι ενέργειες για τον εντοπισμό νέων εισαγωγέων για τη διεύρυνση του πελατολογίου.

Β. Υπηρεσίες προς τους δικαιούχους

Κύριος στόχος του ΟΣΔΕΛ για το 2023 είναι η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και των δεδομένων της οσδέλnet, προκειμένου να καθιερωθεί ως το βασικό εργαλείο της αγοράς. Έμφαση θα δοθεί στην έγκαιρη καταχώριση των νέων τίτλων, των τιμών και της διαθεσιμότητας των ενεργών καταλόγων.

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων προς όφελος των συμβασιούχων του Οργανισμού, προγραμματίζεται η εκπόνηση έρευνας για την αναγνωστική συμπεριφορά παιδιών-εφήβων και έρευνας για τα σημεία πώλησης βιβλίων. Ο ΟΣΔΕΛ θα συνεχίσει επίσης την υλοποίηση των προγραμμάτων καταπολέμησης της πειρατείας βιβλίων, ενίσχυσης φορέων συγγραφέων και εκδοτών καθώς και οικονομικής αρωγής συγγραφέων, μεταφραστών και δημοσιογράφων.

Γ. Οργάνωση εσωτερικών διαδικασιών

Για τη διευκόλυνση των εκδοτών κατά την καταχώριση νέων τίτλων στην οσδέλnet και τη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, υλοποιείται από το 2022 το έργο αναβάθμισης της CMS, το οποίο θα ολοκληρωθεί εντός του 2023. Προγραμματίζονται ενέργειες εκπαίδευσης και επικοινωνίας ώστε να πραγματοποιηθεί ομαλά η μετάπτωση στο νέο σύστημα.

(Ιούλιος 2023)