ΟΣΔΕΛ

Δημιουργοί

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί

Ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί περισσότερους από 7.500 δημιουργούς

  • συγγραφείς λογοτεχνικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών και άλλων έργων,
  • μεταφραστές,
  • δημοσιογράφους,
  • αρθρογράφους επιστημονικών, μονοθεματικών και λογοτεχνικών περιοδικών.

Εάν ανήκετε σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ή είστε κληρονόμος/κηδεμόνας δημιουργού και επιθυμείτε να αναθέσετε τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων σας στον ΟΣΔΕΛ, θα πρέπει να συνάψετε σύμβαση ανάθεσης με τον Οργανισμό.

Για τη σύναψη και υπογραφή σύμβασης με τον ΟΣ­ΔΕΛ, επι­κοι­νω­νή­στε με το Τμή­μα Συμ­βα­σιού­χων στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση members@osdel.gr