ΟΣΔΕΛ

Δημιουργοί

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί

Ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί περισσότερους από 6.000 δημιουργούς

  • συγγραφείς λογοτεχνικών, επιστημονικών, εκπαιδευτικών και άλλων έργων,
  • μεταφραστές,
  • δημοσιογράφους,
  • αρθρογράφους επιστημονικών περιοδικών.

Εάν ανήκετε σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες ή είστε κληρονόμος/κηδεμόνας δημιουργού και επιθυμείτε να αναθέσετε τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων σας στον ΟΣΔΕΛ, θα πρέπει να συνάψετε σύμβαση ανάθεσης με τον οργανισμό.

Για τη σύναψη και υπογραφή σύμβασης με τον ΟΣ­ΔΕΛ, πα­ρα­κα­λού­με, επι­κοι­νω­νή­στε με το Τμή­μα Συμ­βα­σιού­χων στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση members@osdel.gr