ΟΣΔΕΛ

Εκδότες

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες

O ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί περισσότερες από 900 ελληνικές εκδοτικές επιχειρήσεις: 

  • Εκδότες βιβλίων
  • Εκδότες εφημερίδων & περιοδικών
  • Εκδότες επιστημονικών περιοδικών

Εάν ανήκετε σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες και επιθυμείτε να αναθέσετε τη διαχείριση των δικαιωμάτων σας στον ΟΣΔΕΛ, θα πρέπει να προχωρήσετε στη σύναψη σύμβασης ανάθεσης μεταξύ του εκδοτικού σας οίκου και του Οργανισμού. 

Σύμβαση ανάθεσης εκδότη μπορούν, επίσης, να υπογράψουν και οι δημιουργοί που εκδίδουν οι ίδιοι τα έργα τους (αυτοεκδότες).    

Για να συ­νά­ψε­τε σύμ­βα­ση με τον ΟΣ­ΔΕΛ, πα­ρα­κα­λού­με, επι­κοι­νω­νή­στε με το Τμή­μα Συμ­βα­σιού­χων στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση members@osdel.gr