ΟΣΔΕΛ

Ολοκληρώθηκε η πανελλαδική έρευνα του ΟΣΔΕΛ για την επιχειρηματική δραστηριότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων

URL: https://www.osdel.gr/el/news/3770-ολοκληρώθηκε-η-πανελλαδική-έρευνα-του-οσδελ-για-την-επιχειρηματική-δραστηριότητα-των-εκδοτικών-επιχειρήσεων

Ο ΟΣΔΕΛ, στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων που αναλαμβάνει κάθε χρόνο και οι οποίες αποτελούν μέρος της αποστολής του, χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ένα πλήρες ερευνητικό πρόγραμμα, που ως στόχο έχει τη συνολική χαρτογράφηση του χώρου του βιβλίου. Το πρόγραμμα αυτό απαρτίζεται από τις εξής τέσσερις έρευνες: i) έρευνα εκδοτικών επιχειρήσεων, ii) έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς, iii) έρευνα βιβλιοπαραγωγής και, iv) έρευνα βιβλιοπωλείων-σημείων πώλησης.

Συγκεκριμένα, η χαρτογράφηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των εκδοτικών επιχειρήσεων ξεκίνησε με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Public Issue, από τον Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2020 και η οποία κάλυπτε τη χρονική περίοδο 2017-2019.

Η χαρτογράφηση συνεχίστηκε με την Έρευνα Εκδοτικών Επιχειρήσεων (ΕΕΕ) για το έτος 2020, η οποία ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2021 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2022. Η εν λόγω έρευνα πραγματοποιήθηκε από την εταιρία έρευνας αγοράς qed, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, το οποίο συμπλήρωσαν οι εκπρόσωποι των εκδοτικών επιχειρήσεων, ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά. Δειγματοληπτικό πλαίσιο της ΕΕΕ αποτέλεσε η οσδέλnet.gr, η βάση των εγγεγραμμένων εκδοτικών επιχειρήσεων του ΟΣΔΕΛ, οι οποίες είχαν βιβλιοπαραγωγή (έκδοση τουλάχιστον ενός νέου τίτλου) τη διετία 2019-2020, δηλαδή 824 εκδοτικές επιχειρήσεις.

Το μέγεθος του δείγματος ήταν 128 επιχειρήσεις, με ποσοστό απόκρισης 15,5%. Υψηλότερη ανταπόκριση στην έρευνα είχαν οι μεγάλες επιχειρήσεις (81+ βιβλία, 44,0%) και οι μεσαίες επιχειρήσεις (10-80 βιβλία, 29,0%), ενώ οι μικρές επιχειρήσεις (0-10 βιβλία) είχαν ποσοστό απόκρισης της τάξης του 10,9%.

Τα κύρια ευρήματα της έρευνας για τη δραστηριότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων είναι τα εξής:

Mπορείτε να δείτε αναλυτικά τα ευρήματα της Έρευνας Εκδοτικών Επιχειρήσεων (ΕΕΕ) για το έτος 2020 στην έκθεση και στη διαγραμματική παρουσίαση. Επίσης, η έρευνα συμπληρώνεται με τον κατάλογο των 30 μεγαλύτερων εκδοτικών επιχειρήσεων, με βάση τον κύκλο εργασιών τους, όπως αυτός προκύπτει από τους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους.

(Σεπτέμβριος 2022)