ΟΣΔΕΛ

Εισαγωγικές Επιχειρήσεις

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1187-εισαγωγικές-επιχειρήσεις

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει στον δημιουργό ή τον δικαιούχο συγ­γε­νι­κών δι­καιω­μά­των το απο­κλει­στι­κό δι­καί­ω­μα να επι­τρέ­πει ή να απαγορεύει την ανα­πα­ρα­γω­γή των έρ­γων του. Ο νό­μος 2121/1993 όπως ισχύει σήμερα, προ­βλέ­πει έναν πε­ριο­ρι­σμό στο απο­κλει­στι­κό αυ­τό δι­καί­ω­μα σε πο­λύ συ­γκε­κρι­μέ­νες και ει­δι­κές πε­ρι­πτώ­σεις μία από τις οποίες είναι οι αναπαραγωγές (φωτοτυπικές, ψηφιακές κ.λπ.) που πραγματοποιούνται για ιδιωτική χρήση. Σε αντιστάθμισμα αυτής της εξαίρεσης έχει θεσπιστεί η εύ­λο­γη αμοι­βή, η οποία κα­θο­ρί­ζε­ται σε πο­σο­στό επί της αξί­ας εισαγωγής ή διάθεσης των φω­το­τυ­πι­κών συ­σκευών, των σα­ρω­τών, των πο­λυ­μη­χα­νη­μά­των, των εκτυπωτών, του χαρ­τιού κα­τάλ­λη­λου για φω­το­τυ­πία, των υπολογιστών, ταμπλετών, κινητών τηλεφώνων και των ψηφιακών αποθηκευτικών μέσων. Ο ίδιος νό­μος ορί­ζει ότι το δι­καί­ω­μα αυ­τό ασκεί­ται μό­νο συλ­λο­γι­κά μέ­σω των Ορ­γα­νι­σμών Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης, οι οποί­οι λαμ­βά­νουν την εντο­λή από τους δι­καιού­χους μέ­σω της σχε­τι­κής Σύμ­βα­σης Ανά­θε­σης.

Υπόχρεοι καταβολής της εύλογης αμοιβής είναι οι εισαγωγείς, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή οι παραγωγοί των προϊόντων που εντάσσονται στην εύλογη αμοιβή.