Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ποια τεχνικά μέσα εντάσσονται

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1187-εισαγωγικές-επιχειρήσεις/1222-προϊόντα-που-υπόκεινται-στην-εύλογη-αμοιβή

Όταν για την ελεύθερη αναπαραγωγή του έργου για ιδιωτική χρήση χρησιμοποιούνται τεχνικά μέσα, πρόσφορα για την αναπαραγωγή έργων λόγου, εικόνας, ήχου, ή ήχου και εικόνας, τότε οφείλεται και αποδίδεται «εύλογη αμοιβή» στον δημιουργό του έργου και στους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων(άρθρο 18 § 3 Ν. 2121/1993).

Από την απόδοση αυτή εξαιρούνται τα προς εξαγωγή τεχνικά μέσα εγχώριας παραγωγής.

Συγκεκριμένα, για τα τεχνικά μέσα, που ενδεικτικά υπόκεινται ρητώς σε «εύλογη αμοιβή» ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. Για φωτοτυπικές συσκευές και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες, σαρωτές, εκτυπωτές και κάθε είδους πολυμηχάνημα με δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής, η αμοιβή ορίζεται σε 4% επί της καθαρής αξίας τους.

Β. Για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, φορητές ηλεκτρονικές συσκευές - ταμπλέτες (tablets), συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones), η αμοιβή ορίζεται σε 2% επί της καθαρής αξίας τους.

Γ. Για τις συσκευές εγγραφής ήχου, ή εικόνας, ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες & υλικούς φορείς πρόσφορους για την αναπαραγωγή ήχου, ή εικόνας, ή ήχου και εικόνας, τους υλικούς φορείς ψηφιακής αντιγραφής και τα άλλα αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας άνω των 4GB, όπως επίσης για συσκευές ή εξαρτήματα ανεξάρτητα εάν λειτουργούν σε συνάρτηση ή μη με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και χρησιμοποιούνται για την ψηφιακή αντιγραφή, μετεγγραφή ή με άλλο τρόπο αναπαραγωγή, η αμοιβή ορίζεται σε 6% επί της καθαρής αξίας τους.