Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ποια προϊόντα εντάσσονται

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1187-εισαγωγικές-επιχειρήσεις/1222-προϊόντα-που-υπόκεινται-στην-εύλογη-αμοιβή

Σε εύλογη αμοιβή υπόκεινται κάθε είδους τεχνικά μέσα, τα οποία είναι πρόσφορα σε χρήση για ιδιωτική αναπαραγωγή (άρθρο 18 § 3 Ν. 2121/1993). Προϊόντα, που ενδεικτικά υπόκεινται ρητώς σε εύλογη αμοιβή, είναι τα εξής:

Α. Προϊόντα που υπόκεινται εύλογη αμοιβή που καθορίζεται στο 4% της αξίας τους
• Φωτοτυπικές συσκευές καθώς και χαρτί κατάλληλο για φωτοτυπίες.
• Σαρωτές, εκτυπωτές καθώς και κάθε πολυμηχάνημα το οποίο έχει τη δυνατότητα φωτοαντιγραφικής αναπαραγωγής.

Η αμοιβή κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών εντύπων.

Β. Προϊόντα που υπόκεινται σε εύλογη αμοιβή που καθορίζεται στο 6% της αξίας τους
• Συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, μαγνητικές ταινίες ή άλλοι υλικοί φορείς πρόσφοροι για την αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας ή ήχου και εικόνας, στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι υλικοί φορείς ψηφιακής αντιγραφής ιδίως CDRW, CDR, DVD και άλλα αποθηκευτικά μέσα χωρητικότητας άνω των 4GB.

Γ. Προϊόντα που υπόκεινται σε εύλογη αμοιβή που καθορίζεται στο 2% της αξίας τους
• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι δικτυωμένες φορητές συσκευές (tablets) και τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones).