Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Υπόχρεοι καταβολής εύλογης αμοιβής

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1187-εισαγωγικές-επιχειρήσεις/2909-υπόχρεοι-καταβολής-εύλογης-αμοιβής

Υπό­χρε­οι κα­τα­βο­λής της «εύ­λο­γης αμοι­βής» εί­ναι:

α) οι ει­σα­γω­γείς/αγοραστές τεχνικών μέσων πρόσφορων για αναπαραγωγή πνευματικών έργων όταν:

- αποκτούν ενδοκοινοτικά ή εισάγουν απευθείας από τρίτες χώρες της αλλοδαπής και εκτελωνίζουν τα τεχνικά μέσα που στη συνέχεια διαθέτουν στην Ελλάδα.

- αγοράζουν πριν τον εκτελωνισμό (εντός τελωνείου) τεχνικά μέσα που έχουν παραχθεί και μεταφερθεί από τρίτες χώρες της αλλοδαπής, ή κράτη-μέλη της Ε.Ε. κι αφού τους έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα εισαγωγής, στην συνέχεια τα εκτελωνίζουν και τα εισάγουν στην Ελλάδα.

-αγοράζουν από εταιρίες της αλλοδαπής που έχουν αποκτήσει ελληνικό ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ, οι οποίες είτε παραδίδουν τα εμπορεύματα απευθείας σε αυτούς με παραστατικά που φέρουν το ελληνικό ΑΦΜ, είτε τα παραδίδουν μέσω παρένθετης οντότητας με έδρα στην Ελλάδα, η οποία ενεργεί με την ιδιότητα είτε του φορολογικού εκπροσώπου τους για σκοπούς ΦΠΑ, είτε ως επιχείρηση logistics.

Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (που κυρώθηκε με τον ν.4172/2013 – ΦΕΚ τ.Α’ 167/23.07.2013), οι ανωτέρω αλλοδαπές επιχειρήσεις με ελληνικό ΑΦΜ για σκοπούς ΦΠΑ, οι οποίες δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεν είναι εισαγωγείς οι ίδιες και δεν είναι εισαγωγείς επίσης οι φορολογικοί εκπρόσωποι αυτών για σκοπούς ΦΠΑ, ούτε οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics με σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση των εμπορευμάτων τους σε έλληνες εισαγωγείς. Συνεπώς η οφειλόμενη εύλογη αμοιβή καταβάλλεται από τον πρώτο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας αγοραστή.

Επισημαίνεται ότι εύλογη αμοιβή οφείλεται και για την εισαγωγή μεταχειρισμένων/ανακατασκευασμένων τεχνικών μέσων.

β) οι πα­ρα­γω­γοί/κατασκευαστές τε­χνι­κών μέ­σων, καινούριων ή ανακατασκευασμένων από εξαρτήματα μεταχειρισμένων προϊόντων (εισαγόμενων ή μη), πρόσφορων για αναπαραγωγή πνευ­μα­τι­κών έρ­γων. Ειδικότερα για τα μεταχειρισμένα κι ανακατασκευασμένα τεχνικά μέσα, η εύλογη αμοιβή που έχει ήδη καταβληθεί από τον προμηθευτή του εξωτερικού αφορά στην αποζημίωση των πνευματικών δημιουργών της χώρας από την οποία γίνεται η εισαγωγή. Δεν αποτελεί εκπλήρωση της αντίστοιχης υποχρέωσης του Έλληνα εισαγωγέα, που σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993 (όπως σήμερα ισχύει) οφείλει να καταβάλλει την εύλογη αμοιβή ως αντιστάθμισμα της ζημίας των Ελλήνων δημιουργών και εκδοτών, εξαιτίας της εκ του νόμου ελεύθερης αναπαραγωγής των έργων τους για ιδιωτική χρήση, η οποία συντελείται χωρίς την άδεια τους και χωρίς αμοιβή, στο έδαφος της Ελλάδας.