Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τον Φεβρουάριο του 2020 ξεκινά η μεγάλη έρευνα του ΟΣΔΕΛ για τον κλάδο του βιβλίου

Ο ΟΣΔΕΛ, στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων που πραγματοποιεί και αποτελούν μέρος της αποστολής του, αναλαμβάνει το 2020 την πρωτοβουλία για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ερευνών για τον κλάδο του βιβλίου, το οποίο απαρτίζεται από τις εξής επιμέρους έρευνες: i) έρευνα εκδοτικών επιχειρήσεων, ii) έρευνα βιβλιοπωλείων-σημείων πώλησης, iii) έρευνα βιβλιοπαραγωγής και, iv) έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς. Ο Οργανισμός σχεδιάζει την καθιέρωση της παρακολούθησης των βασικών μεγεθών του κλάδου σε τακτική βάση.

Επιδίωξη του ΟΣΔΕΛ είναι οι έρευνες αυτές να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο, τόσο για τη χάραξη της στρατηγικής των εκδοτικών επιχειρήσεων, όσο και για τη διαμόρφωση και υποστήριξη των κλαδικών αιτημάτων.

Η πρώτη έρευνα έχει ως αντικείμενο τη χαρτογράφηση του χώρου των εκδοτικών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, η έρευνα περιλαμβάνει καταγραφή: α) των οικονομικών στοιχείων, β) των στοιχείων παραγωγής, γ) των στοιχείων διανομής, δ) των στοιχείων προώθησης και τέλος, ε) αξιολόγηση γενικότερων θεμάτων, που αφορούν τον εκδοτικό κλάδο.

Η αξιοπιστία και η χρησιμότητα των κλαδικών ερευνών, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των εκδοτικών επιχειρήσεων, ως γνωστόν, εξαρτάται από την ακρίβεια και την πληρότητα των στοιχείων, που θα συγκεντρωθούν. Η συμμετοχή σύσσωμου του εκδοτικού χώρου, με την παροχή σαφών και ολοκληρωμένων απαντήσεων, είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί επιτυχώς η έρευνα και να αποκτήσουμε για πρώτη φορά στη χώρα μας αξιόπιστα στοιχεία για την αγορά του βιβλίου, προσβάσιμα σε όλους.

Ο ΟΣΔΕΛ, έχοντας ως υψηλή προτεραιότητα την προστασία των μελών του, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που υπαγορεύουν οι κανόνες δεοντολογίας και εχεμύθειας για τη διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης. Η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Public Issue, μια από τις εγκυρότερες εταιρείες ερευνών κοινής γνώμης στην Ελλάδα.

  Επιστροφή