Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

GDPR - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1753-gdpr

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο ΟΣΔΕΛ δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.osdel.gr (στο εξής «διαδικτυακός τόπος») για να προσφέρει πληροφορίες στους επισκέπτες (στο εξής «χρήστες»). Η χρήση του διαδικτυακού τόπου διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλουν να μην κάνουν χρήση τους. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται ανεπιφύλακτα την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου.

Ο ΟΣΔΕΛ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΕΥΘΥΝΗ του ΟΣΔΕΛ

Ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον χρήστη. Ο ΟΣΔΕΛ με κάθε τρόπο προσπαθεί να παρέχει στον διαδικτυακό τόπο ασφάλεια στη χρήση καθώς και κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες, όμως δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους. Οτιδήποτε παρέχεται στους χρήστες μέσω του διαδικτυακού μας τόπου δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξεως αλλά εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών/επισκεπτών να αξιολογήσουν ό,τι τους παρέχεται και να ενεργήσουν βασιζόμενοι στην ιδιωτική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε δικής μας ευθύνης.

Ο διαδικτυακός τόπος παραπέμπει μέσω "συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης του ΟΣΔΕΛ, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για ο,τιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρήστης/επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με τον νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον διαδικτυακό τόπο (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του ΟΣΔΕΛ και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ΟΣΔΕΛ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή και συνεχή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, χωρίς να εγγυάται ότι οι λειτουργίες του ή η λειτουργία των servers που τον φιλοξενούν, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ο ΟΣΔΕΛ δεν φέρει καμία ευθύνη για καταστροφές οποιασδήποτε μορφής που μπορούν να πραγματοποιηθούν από την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιορισμένων, σε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, συμπτωματικές και επακόλουθες.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Για τη συμμετοχή του χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από ή μέσω του διαδικτυακού τόπου δεν ζητούνται προσωπικά στοιχεία. Η ψήφος του χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα. Οι απαντήσεις σε ψηφοφορίες καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από τον ΟΣΔΕΛ, ο οποίος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών, τα πορίσματα των οποίων αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τον ΟΣΔΕΛ τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τον ΟΣΔΕΛ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από Γραφείο σε τρίτους. Ο ΟΣΔΕΛ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Ο ΟΣΔΕΛ δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του διαδικτυακού τόπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Ο ΟΣΔΕΛ καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του διαδικτυακού τόπου. Οι χρήστες παρ'όλα αυτά αποδέχονται ότι ο ΟΣΔΕΛ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του ΟΣΔΕΛ ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου ο ΟΣΔΕΛ δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ'αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση ο ΟΣΔΕΛ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του διαδικτυακούλ τόπου για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

Αν και ο ΟΣΔΕΛ καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του διαδικτυακού τόπου από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus , virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Στο παρόν ο ΟΣΔΕΛ παραθέτει τις πρακτικές του σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από εσάς ή από τη χρήση εκ μέρους σας της ιστοσελίδας που είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου www.osdel.gr, τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον ΟΣΔΕΛ καθώς και με ποιόν μπορεί ο ΟΣΔΕΛ να τις μοιραστεί (η «Πολιτική Απορρήτου»). Η προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών αποτελεί προτεραιότητα για τον ΟΣΔΕΛ. Ο ΟΣΔΕΛ μπορεί να χρησιμοποιεί προσωπικά δεδομένα ή/και cookies προκειμένου να καταστήσει τη χρήση της ιστοσελίδας δυνατή από εσάς ή προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του προς εσάς. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο κ. Γιώργος Καραζάνος και η κ. Χρύσα Μερτζάνη (στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 210-3849101, e-mail: gdpr@osdel.gr, διεύθυνση: Θεμιστοκλέους αρ. 73, 10683 Αθήνα).

Η Πολιτική Απορρήτου ενδέχεται να τροποποιείται ανά διαστήματα και η τροποποιημένη/ισχύουσα εκδοχή θα αναρτάται πάντοτε στην ιστοσελίδα. Ο ΟΣΔΕΛ σας συμβουλεύει να ελέγχετε ανά διαστήματα την Πολιτική Απορρήτου για τέτοιες τροποποιήσεις.

Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν, οι όροι θα έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (ο «Κανονισμός»).

 • Προσωπικά Δεδομένα

Α) Ο ΟΣΔΕΛ ενδέχεται να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα προκειμένου:

 • Να προβεί στη σύναψη της σύμβασης με εσάς υπό την ιδιότητά σας ως εκδότη, συγγραφέα, δημιουργού, κληρονόμου ή κηδεμόνα συγγραφέα ή δημιουργού ή χρήστη έργων πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Να προβεί στη διανομή δικαιωμάτων σε εσάς.
 • Να αποστέλλει ενημερωτικό υλικό του ΟΣΔΕΛ, δελτία τύπου, ανακοινώσεις, προσκλήσεις και άλλες αποστολές και κλήσεις συναφείς με τη δραστηριότητα του ΟΣΔΕΛ, τα πνευματικά δικαιώματα και το βιβλίο.

Β) Ο ΟΣΔΕΛ γενικά δε μοιράζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτα μέρη. Παρόλα αυτά, προσωπικά σας δεδομένα είναι δυνατό να γνωστοποιηθούν σε τρίτους στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Από τον ΟΣΔΕΛ στις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, όπως π.χ. στον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, όταν αυτό είναι απαραίτητο.
 • Από τον ΟΣΔΕΛ σε χώρες με τις οποίες ο ΟΣΔΕΛ έχει σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία) και σε χώρες με τις οποίες ο ΟΣΔΕΛ θα συνάψει σύμβαση αμοιβαίας εκπροσώπησης στο μέλλον.
 • Από τον ΟΣΔΕΛ σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών.

Γ) Ο ΟΣΔΕΛ θα διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα έως την παραγραφή οποιωνδήποτε απαιτήσεων από τη μεταξύ μας σύμβαση ή έως την παρέλευση του χρονικού διαστήματος που επιβάλλεται από τις διατάξεις του νόμου να διατηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα στο αρχείο του, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται για την αποστολή ενημερωτικού υλικού σε εσάς, αυτά θα διατηρούνται από τον ΟΣΔΕΛ έως την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Δ) Ο ΟΣΔΕΛ έχει θεσπίσει τα απαραίτητα τεχνικά, οργανωτικά και άλλα μέτρα για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη χρήση και από τυχαία απώλεια ή καταστροφή και για να εξασφαλίσει ένα επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές της εφαρμοστέας νομοθεσίας. Παρόλα αυτά, οποιαδήποτε μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων δεν είναι 100% ασφαλή. Δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια οποιασδήποτε πληροφορίας αποστέλλετε σε εμάς, και προβαίνετε σε αυτήν την αποστολή με δική σας ευθύνη. Ο ΟΣΔΕΛ προτείνει να δημιουργήσετε ένα ισχυρό κωδικό και να τον αλλάζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, αν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η επικοινωνία σας με τον ΟΣΔΕΛ δεν είναι πλέον ασφαλής, παρακαλώ να ενημερώσετε άμεσα τον ΟΣΔΕΛ στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας gdpr@osdel.gr.

Ε) Τα δικαιώματά σας

Έχετε δικαίωμα να λάβετε από τον ΟΣΔΕΛ επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία, και σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και σε διάφορες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους, όπως ενδεικτικά τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα κτλ. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία, να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να ζητήσετε να διακοπεί η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, να λαμβάνετε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, να διαβιβάζετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τον ΟΣΔΕΛ, να ζητήσετε την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΟΣΔΕΛ σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς εμπορικής προώθησης, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε (εφόσον τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από τον ΟΣΔΕΛ για αποστολή ενημερωτικού υλικού).

ΣΤ) Γνωρίζετε και συμφωνείτε ότι υπάλληλοι του ΟΣΔΕΛ μπορεί να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Ο ΟΣΔΕΛ θα περιορίζει αυτήν την πρόσβαση σε αυτή που είναι απολύτως απαραίτητη. Ο ΟΣΔΕΛ θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι υπάλληλοι είναι ενημερωμένοι για τη φύση των προσωπικών δεδομένων και ότι συμμορφώνονται με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου.

Ζ) Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κ. Χρύσα Μερτζάνη στα στοιχεία επικοινωνίας gdpr@osdel.grγια οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου και για οποιεσδήποτε αντιρρήσεις έχετε σχετικά με τον τρόπο που γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τον ΟΣΔΕΛ.

Η) Στην ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ μπορεί να υπάρχουν υπερσύνδεσμοι που οδηγούν σε ιστοσελίδες ή εφαρμογές τρίτων μερών των οποίων η πολιτική απορρήτου ενδέχεται να διαφοροποιείται από τη δική μας. Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα συλλέγουν τα τρίτα μέρη για εσάς διέπονται από την αντίστοιχη πολιτική απορρήτου. Σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε με αυτά τα τρίτα μέρη απευθείας προκειμένου να αποκτήσετε πληροφορίες για την πολιτική απορρήτου τους.

2. Cookies

Ο ΟΣΔΕΛ μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. O χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση, ο χρήστης δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Ο ΟΣΔΕΛ μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας του από εσάς. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να συλλέγονται:

 • Μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε ή της συσκευής σας,
 • Mέσω cookies και σχετικών τεχνολογιών (όπως beacons, pixels and tags); Ο ΟΣΔΕΛ χρησιμοποιεί cookies που διαρκούν όσο ο διακομιστής σας είναι ανοιχτός, cookies που επιτρέπουν την επαλήθευση της ταυτότητάς σας κάθε φορά που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα καθώς και cookies που παρέχονται από τρίτα μέρη, όπως το Google Analytics που υπόκεινται στην αντίστοιχη πολιτική των τρίτων παρόχων των υπηρεσιών. Μπορείτε να επιλέξετε να μην χρησιμοποιούνται cookies που παρέχονται από τρίτα μέρη στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του τρίτου παρόχου των υπηρεσιών. Μπορείτε να επιλέξετε να μην συλλέγονται πληροφορίες για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα από το Google Analytics χρησιμοποιώντας την αντίστοιχη επιλογή του Google Analytics. Παρότι οι περισσότεροι διακομιστές αποδέχονται τα cookies εξ ορισμού, μπορείτε να ρυθμίσετε το δικό σας ώστε να σας ειδοποιεί όταν χρησιμοποιούνται cookies, καθώς και να αποδέχεται ή να απορρίπτει τα cookies. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε να μην χρησιμοποιούνται όλα ή ορισμένα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα, αλλά πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι αυτή η επιλογή μπορεί να διαταράξει σημαντικά τη χρήση της ιστοσελίδας από εσάς και μπορεί ακόμα και να χάσετε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Τα cookies μπορεί να σχετίζονται με το λογαριασμό σας και τα προσωπικά σας δεδομένα ή να χρησιμοποιούνται ώστε να πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, αναλύσεις και εξατομίκευση. Τα κάτωθι cookies χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα:
 • Μέσω της χρήσης της ιστοσελίδας (περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψης, δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία κτλ.),
 • Συνδυάζοντας προσωπικές πληροφορίες όταν οι πληροφορίες δεν σας ταυτοποιούν (συλλογικά, “Ηλεκτρονικά Εργαλεία”).
 • Τα απολύτως απαραίτητα cookies (δηλαδή τα cookies που είναι απαραίτητα προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και τις λειτουργίες της, όπως να έχετε πρόσβαση με ασφάλεια στον ιστότοπο του ΟΣΔΕΛ),
 • Cookies επαλήθευσης της ταυτότητάς σας και λειτουργικότητας (δηλαδή τα cookies που χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν πληροφορίες πρόσβασης και για να σας παρέχουν εξατομικευμένες υπηρεσίες),
 • Cookies ασφαλείας (δηλαδή τα cookies που χρησιμοποιούνται για την ανίχνευση επιβλαβούς λογισμικού και για την υποστήριξη της ασφάλειας της ιστοσελίδας,
 • Cookies προτιμήσεων (δηλαδή τα cookies που χρησιμοποιούνται για την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και λειτουργιών).

Ο ΟΣΔΕΛ και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Ηλεκτρονικών Εργαλείων για οποιοδήποτε σκοπό, όπως η βελτιωμένη πλοήγηση, η λειτουργικότητα της ιστοσελίδας, η παρακολούθηση και η ανάλυση της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας καθώς και ο συνδυασμός δεδομένων χρήσης, εκτός εάν ο ΟΣΔΕΛ υποχρεούται να πράττει διαφορετικά υπό το εφαρμοστέο δίκαιο.

Εάν ο ΟΣΔΕΛ συνδυάζει πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των Ηλεκτρονικών Εργαλείων με προσωπικά δεδομένα, θα χρησιμοποιεί τα συνδυασμένα δεδομένα σαν προσωπικά δεδομένα.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για κάθε διευκρίνηση σχετική με τον διαδικτυακό τόπο οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται στον ΟΣΔΕΛ στον αριθμό : 2103849101.

Επίσης οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον ΟΣΔΕΛ και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Θεμιστοκλέους αρ.73, ΤΚ 10683, Αθήνα.