Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πνευματική ιδιοκτησία & Εύλογη Αμοιβή

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1187-εισαγωγικές-επιχειρήσεις

Εισαγωγείς & Παραγωγοί τεχνικών μέσων

Οι πνευματικοί δημιουργοί, με τη δημιουργία του έργου, αποκτούν πάνω σ' αυτό το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας περιλαμβάνει το αποκλειστικό και απόλυτο δικαίωμα της εκμετάλλευσης του έργου (περιουσιακό δικαίωμα) καθώς και το δικαίωμα προσωπικής σύνδεσης του δημιουργού με το έργο του (ηθικό δικαίωμα).

Σύμφωνα με τον νόμο 2121/1993 (όπως ισχύει σήμερα) περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, όπως ισχύει σήμερα, επιτρέπεται, χωρίς την άδεια του δημιουργού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή ενός έργου που έχει νόμιμα δημοσιευθεί, εφόσον γίνεται για ιδιωτική χρήση εκείνου που την κάνει.

Σε αντιστάθμισμα αυτής της εξαίρεσης του νόμου, έχει θεσπιστεί η «εύλογη αμοιβή». Η «εύλογη αμοιβή» αποτελεί την αποζημίωση των δημιουργών για έργα λόγου, εικόνας, ήχου ή ήχου και εικόνας καθώς και των εκδοτών έργων λόγου, για τη ζημία που υφίστανται από τις αντιγραφές/αναπαραγωγές των έργων τους, από ιδιώτες, για προσωπική τους χρήση.

Υπόχρεοι καταβολής της «εύλογης αμοιβής» είναι οι εισαγωγείς, και οι παραγωγοί των τεχνικών μέσων, με δυνατότητες αναπαραγωγής πνευματικών έργων, που εντάσσονται, βάσει νόμου, στην «εύλογη αμοιβή».

Ο ίδιος νόμος ορίζει ότι η αμοιβή αυτή εισπράττεται υποχρεωτικά μέσω των Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), οι οποίοι εκπροσωπούν τους δικαιούχους, μέσω ειδικής σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης των πνευματικών τους δικαιωμάτων.

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) είναι ο αρμόδιος Οργανισμός (ΟΣΔ) που διασφαλίζει την είσπραξη και την απόδοση της «εύλογης αμοιβής» στους συμβασιούχους του πνευματικούς δημιουργούς (συγγραφείς, μεταφραστές, δημοσιογράφους, αρθρογράφους) και εκδότες, έργων λόγου.