Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αναγκαία η διευκρίνιση της μη υπαγωγής των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων σε εισφορές ΕΦΚΑ

Μετά το θέμα που προέκυψε αναφορικά με τον χαρακτηρισμό του εισοδήματος από πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, δεκαπέντε πέντε Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης (ΟΣΔ), μεταξύ των οποίων και ο ΟΣΔΕΛ, συνυπέγραψαν αίτημα προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για έκδοση νέας εγκυκλίου. Σύμφωνα με το αίτημα, η νέα αυτή εγκύκλιος θα πρέπει να διευκρινίζει με σαφήνεια ότι τα εισοδήματα από τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα δεν συνιστούν ανάληψη δραστηριότητας, για τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία αμείβονται για τα συγκεκριμένα έσοδα με εκκαθάριση δικαιωμάτων. Ως εκ τούτου δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4509/22-12-2017, όπου προβλέπεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΦΚΑ των αμειβόμενων με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης, εισπράττουν, διαχειρίζονται και αποδίδουν πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα μεταξύ άλλων και σε συμβασιούχους-δικαιούχους, οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και εν γένει απαλλάσσονται από την έκδοση τιμολογίων (δημόσιοι-ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, κλπ.), καθώς και σε επιτηδευματίες, οι οποίοι δεν έχουν κύρια δραστηριότητα την κατ’ επάγγελμα δημιουργία ή ερμηνεία/εκτέλεση ή παραγωγή έργων (π.χ. δικηγόροι).

Τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα που, σύμφωνα με τα παραπάνω, εισπράττουν, διαχειρίζονται και αποδίδουν οι ΟΣΔ, αποτελούν αναμφισβήτητα εισόδημα από κεφάλαιο (άρθρο 35 ΚΦΕ). Ειδικότερα το εισόδημα που προκύπτει από την εύλογη αμοιβή (άρθ. 18 παρ. 1 ν. 2121/1993), αποτελεί εισόδημα από αποζημίωση και όχι εισόδημα από παροχή υπηρεσίας ή γενικά εισόδημα χαρακτηριζόμενο από επιχειρηματική δραστηριότητα. Συνεπώς, τα εισοδήματα από τα πνευματικά δικαιώματα δεν εμπίπτουν στη βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών, αφού δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών. Θα πρέπει να διευκρινισθεί στο σημείο αυτό, ότι το εισόδημα από δικαιώματα δεν ταυτίζεται με το εισόδημα που εισπράττουν δημιουργοί και ερμηνευτές – εκτελεστές για τη δημιουργία του έργου ή για την εκτέλεση αυτού. Τα εισοδήματα αυτά, προφανώς, αποτελούν εισόδημα από εργασία ή υπηρεσία και υπάγονται σε ΕΦΚΑ.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, είναι θέμα επιτακτικής ανάγκης για τους πνευματικούς δημιουργούς και τους συγγενικούς δικαιούχους να διευκρινισθεί με νέα εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, ότι η κατοχή, εκμετάλλευση και είσπραξη των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων δεν συνιστά ασφαλιστέα ιδιότητα και συνεπώς δεν θεμελιώνεται υποχρέωση εισφοροδοτικής παρακράτησης επ’ αυτής.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αίτημα του συνόλου των μη κερδοσκοπικών Οργανισμών Συλλογικής Διαχείρισης, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: ΑΘΗΝΑ (σκηνοθέτες, σεναριογράφοι), ΑΠΟΛΛΩΝ (μουσικοί), ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (συνθέτες, στιχουργοί), ΔΙΑΣ (παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων), ΔΙΟΝΥΣΟΣ (ηθοποιοί), ΕΡΑΤΩ (τραγουδιστές), ΕΡΜΕΙΑΣ (παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων), GRAMMO (παραγωγοί φορέων ήχου), ΘΕΣΠΙΣ (θεατρικοί συγγραφείς), ΗΡΙΔΑΝΟΣ (παραγωγοί οπτικοακουστικών έργων), ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ (τεχνικοί κινηματογράφου), ΟΣΔΕΕΤΕ

  Επιστροφή