Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συνεχίζεται και τον Μάρτιο η έρευνα χαρτογράφησης των εκδοτικών επιχειρήσεων

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη φάση του προγράμματος ερευνών που υλοποιεί ο ΟΣΔΕΛ, σε συνεργασία με την Public Issue, για την αγορά του βιβλίου. Η εν λόγω έρευνα έχει ως αντικείμενο τη χαρτογράφηση του χώρου των εκδοτικών επιχειρήσεων και περιλαμβάνει καταγραφή: α) των οικονομικών στοιχείων, β) των στοιχείων παραγωγής, γ) των στοιχείων διανομής, δ) των στοιχείων προώθησης και τέλος, ε) αξιολόγηση γενικότερων θεμάτων, που αφορούν τον εκδοτικό κλάδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αναφέρονται στο σύνολο του κλάδου και όχι στην κάθε εκδοτική επιχείρηση.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι στη χώρα μας, κατά την τελευταία δεκαετία δεν έχει υλοποιηθεί καμία ολοκληρωμένη έρευνα σχετικά με τα δεδομένα του κλάδου των εκδοτικών επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να απουσιάζει από τις διεθνείς στατιστικές και οι εκδότες να στερούνται ένα βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής τους στρατηγικής αλλά και για τη διαμόρφωση και υποστήριξη των κλαδικών αιτημάτων. Για αντίστοιχους λόγους τα στοιχεία της έρευνας είναι πολύτιμα και για τους συγγραφείς.

Ως εκ τούτου, η συμμετοχή σύσσωμου του εκδοτικού χώρου, με την παροχή σαφών και ολοκληρωμένων απαντήσεων, είναι απολύτως απαραίτητη προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η έρευνα.

Ο ΟΣΔΕΛ, έχοντας θέσει ως υψηλή προτεραιότητα τη διαφύλαξη του απορρήτου των εκδοτών, που θα λάβουν μέρος στην έρευνα, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, που υπαγορεύουν οι κανόνες δεοντολογίας και εχεμύθειας για τη διεξαγωγή ερευνών κοινής γνώμης. Πιο συγκεκριμένα: α) Τα ερωτηματολόγια δεν θα φέρουν το όνομα της επιχείρησης ή το όνομα του προσώπου που τα συμπληρώνει. β) Από την πλευρά του ΟΣΔΕΛ, έχει οριστεί αρμόδιο πρόσωπο, το οποίο δεσμεύεται με συμφωνητικό εμπιστευτικότητας. Ο ρόλος του περιλαμβάνει την αποστολή των ερωτηματολογίων στις επιχειρήσεις, τη συγκέντρωσή τους και την προώθησή τους στην εταιρία ερευνών. Κανένα άλλο στέλεχος του ΟΣΔΕΛ δεν θα έχει πρόσβαση στα ερωτηματολόγια που θα συγκεντρωθούν, ούτε και πρόκειται να αποθηκευτούν στις βάσεις δεδομένων του ΟΣΔΕΛ. γ) Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων θα γίνει αποκλειστικά από την Public Issue, μια από τις εγκυρότερες εταιρίες ερευνών κοινής γνώμης στην Ελλάδα.

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την ανάλυση των στοιχείων, θα σταλεί στους εκδότες που θα λάβουν μέρος η ειδική ενημερωτική έκδοση του Οργανισμού με τα συνολικά αποτελέσματα.

Επισημαίνεται ότι η δράση αυτή, όπως προβλέπεται στο καταστατικό λειτουργίας του ΟΣΔΕΛ, εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεων, που υλοποιεί ο Οργανισμός προς όφελος των μελών του, συγγραφέων και εκδοτών.

  Επιστροφή