Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Ο ΟΣΔΕΛ συμμετέχει στη 17η ψηφιακή Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης

Το Ελ­λη­νι­κό Ίδρυ­μα Πο­λι­τι­σμού (ΕΙΠ) διορ­γα­νώ­νει τη 17η Διε­θνή Έκ­θε­ση Βι­βλί­ου Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΔΕΒΘ). Η εφε­τι­νή έκθεση, λό­γω της υγειο­νο­μι­κή κρί­σης, επι­κε­ντρώ­νε­ται σε ένα εξ ολο­κλή­ρου δια­δι­κτυα­κό πρό­γραμ­μα διάρ­κειας έντε­κα ημε­ρών (19-29 Νο­εμ­βρί­ου). Στο πλαί­σιο της διορ­γά­νω­σης προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται, μεταξύ άλλων, σει­ρά εκ­δη­λώ­σε­ων και συ­να­ντή­σε­ων για τους επαγ­γελ­μα­τί­ες του βι­βλί­ου, κα­τά τη διάρ­κεια των οποί­ων θα συ­ζη­τη­θούν θέ­μα­τα που απα­σχο­λούν τον κλά­δο, υπό το φως μάλιστα των τελευταίων εξελίξεων.

Στον κύ­κλο αυ­τόν εντάσ­σε­ται και η διαδικτυακή συ­ζή­τη­ση που διορ­γα­νώ­νει ο Ορ­γα­νι­σμός Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης Έρ­γων του Λό­γου (ΟΣ­ΔΕΛ), τη Δευ­τέ­ρα 23 Νο­εμ­βρί­ου και ώρα 15:45-17:00, με θέ­μα «Η χρή­ση των έρ­γων λό­γου στις ψη­φια­κές εκ­παι­δευ­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες: Τι προ­βλέ­πει η Οδη­γία 790/2019 της Ευ­ρω­παϊ­κής Ένω­σης». Στη συ­ζή­τη­ση θα συμ­με­τά­σχουν οι: Ευαγ­γε­λία Βα­γε­νά, διευ­θύ­ντρια Ορ­γα­νι­σμού Πνευ­μα­τι­κής Ιδιο­κτη­σί­ας (ΟΠΙ), Αντώ­νης Κα­ρα­τζάς, εκ­δό­της - πρό­ε­δρος ΟΣ­ΔΕΛ, Γιάν­νης Κλα­ψό­που­λος, προϊ­στά­με­νος Βι­βλιο­θή­κης & Κέ­ντρου Πλη­ρο­φό­ρη­σης Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λί­ας - αντι­πρό­ε­δρος Συν­δέ­σμου Ελ­λη­νι­κών Ακα­δη­μαϊ­κών Βι­βλιο­θη­κών (Σ.Ε.Α.Β.), Δη­μή­τρης Μπα­λιά­τσας, εκ­δό­της - εκ­πρό­σω­πος Συλ­λό­γου Εκ­δο­τών Επι­στη­μο­νι­κών Βι­βλί­ων (Σ.Ε.Ε.ΒΙ.). Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Γιωρ­γαν­δρέ­ας Ζάν­νος, δι­κη­γό­ρος - διευ­θυ­ντής ΟΣ­ΔΕΛ.

Στό­χος της συ­ζή­τη­σης εί­ναι να ενη­με­ρω­θούν συγγραφείς, εκδότες, διδακτικό προσωπικό, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, σχολικές και ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες για το πε­ριε­χό­με­νο και τις δυ­να­τό­τη­τες που πα­ρέ­χει η Οδη­γία, αλλά και να συζητηθούν οι θέ­σεις των εν­δια­φε­ρό­με­νων πλευ­ρών, προκειμένου να οδηγηθούμε έγκαιρα στην επίτευξη της βέλτιστης λύσης προς όφελος όλων. Η ορ­θή εν­σω­μά­τω­ση της Οδη­γί­ας στο εθνι­κό μας δί­καιο, θα καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών οργανισμών κάθε βαθμίδας για ψηφιακή πρόσβαση σε συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό, με όρους και προϋποθέσεις που θα προάγουν τη γνώση, θα στηρίζουν τον κλάδο του εκπαιδευτικού και επιστημονικού βιβλίου και θα προστατεύουν τα δικαιώματα δημιουργών και εκδοτών.

Συγκεκριμένα, η Οδη­γία 790/2019 ρυθ­μί­ζει τα δι­καιώ­μα­τα πνευ­μα­τι­κής ιδιο­κτη­σί­ας και τα συγ­γε­νι­κά δι­καιώ­μα­τα στην ψη­φια­κή ενιαία αγο­ρά, κα­θώς επίσης και τις τροποποιήσεις των Οδη­γιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ. Προ­θε­σμία εν­σω­μά­τω­σής της στο εθνι­κό δί­καιο εί­ναι η 7η Ιουνί­ου 2021. Βά­σει της Οδη­γί­ας, κα­θί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κή στα κρά­τη-μέ­λη η πρό­βλε­ψη εξαί­ρε­σης ή πε­ριο­ρι­σμού στα δι­καιώ­μα­τα δη­μιουρ­γών και εκ­δο­τών, προ­κει­μέ­νου να επι­τρα­πεί η ψη­φια­κή χρή­ση έρ­γων και άλ­λων αντι­κει­μέ­νων προ­στα­σί­ας, χά­ριν μό­νο πα­ρα­δείγ­μα­τος, κα­τά τη δι­δα­σκα­λία και στον βαθ­μό που δι­καιο­λο­γεί­ται από τον επι­διω­κό­με­νο μη εμπο­ρι­κό σκο­πό. Πα­ράλ­λη­λα, τα κρά­τη-μέ­λη μπο­ρούν να προ­βλέ­ψουν είτε δί­καιη απο­ζη­μί­ω­ση για τους δι­καιού­χους, είτε κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μέσω συμβάσεων με τους δικαιούχους αντί της εξαίρεσης.

Ο ΟΣ­ΔΕΛ ήδη προ­σφέ­ρει, μέ­σω των προ­γραμ­μά­των αδειο­δό­τη­σης, τη δυ­να­τό­τη­τα σε εκ­παι­δευ­τι­κούς ορ­γα­νι­σμούς να πα­ρέ­χουν στους σπου­δα­στές τους ψη­φια­κή πρό­σβα­ση σε συ­μπλη­ρω­μα­τι­κό, εκ­παι­δευ­τι­κό υλι­κό από αποσπάσματα επι­στη­μο­νι­κών βι­βλί­ων και πε­ριο­δι­κών. Πρό­σφα­τα τα δύο δημόσια πα­νε­πι­στή­μια της Κύ­πρου, το Πα­νε­πι­στή­μιο Κύπρου και το Τε­χνο­λο­γι­κό Πα­νε­πι­στή­μιο Κύ­πρου (ΤΕ­ΠΑΚ), καθώς επίσης και το Πανεπιστήμιο Νέ­α­πο­λις Πά­φου, υπέ­γρα­ψαν σχε­τι­κές συμ­βά­σεις συ­νερ­γα­σί­ας με τον ΟΣ­ΔΕΛ. Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ακολούθησαν το παράδειγμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ), τα οποία, λόγω της αποκλειστικής εξ αποστάσεως λειτουργίας τους, εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες που τους παρέχει η συνεργασία με τον ΟΣΔΕΛ για περισσότερο από μία δεκαετία. Μέ­χρι τώ­ρα, δεν έχει υπάρ­ξει αντί­στοι­χη αντα­πό­κρι­ση από τα ελ­λη­νι­κά δη­μό­σια ΑΕΙ, πα­ρά τους πε­ριο­ρι­σμούς στη λει­τουρ­γία των ακα­δη­μαϊ­κών βι­βλιο­θη­κών και την απαγόρευση φυσικής παρουσίας των σπουδαστών, λό­γω των μέ­τρων για τον έλεγχο της δια­σπο­ράς του ιού.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε live τη συζήτηση στη νέα ιστοσελίδα της 17ης ΔΕΒΘ thessalonikibookfair.gr, καθώς στις επίσημες σελίδες του ΟΣΔΕΛ και της ΔΕΒΘ στο Facebook.

Η ΔΕΒΘ διορ­γα­νώ­νε­ται από το Ελ­λη­νι­κό Ίδρυ­μα Πο­λι­τι­σμού σε συ­νερ­γα­σία με τη ΔΕΘ-HELEXPO, τον Δή­μο Θεσ­σα­λο­νί­κης, τους Συλ­λό­γους Ελ­λή­νων Εκ­δο­τών και ανε­ξάρ­τη­τους εκ­δό­τες, και με την υπο­στή­ρι­ξη και συ­νερ­γα­σία του Υπουρ­γεί­ου Πο­λι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού. Η 17η δια­δι­κτυα­κή ΔΕΒΘ συγ­χρη­μα­το­δο­τεί­ται από το Ευ­ρω­παϊ­κό Τα­μείο Πε­ρι­φε­ρεια­κής Ανά­πτυ­ξης, στο πλαί­σιο του ΠΕΠ Κε­ντρι­κής Μα­κε­δο­νί­ας 2014-2020.

(Οκτώβριος 2020)

  Επιστροφή