Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Tον Απρίλιο θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΣΔΕΛ

Την Τρίτη 6 Απριλίου 2021 θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) του ΟΣΔΕΛ, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του άρθρου 15 του ισχύοντος Καταστατικού. Αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί μετά από επτά ημέρες, την 13η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα (α’ επαναληπτική ΕΓΣ). Αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά την 20η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα (β’ επαναληπτική ΕΓΣ). Λόγω των περιοριστικών μέτρων, η ΕΓΣ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4764/2010.

Τα θέματα που απαρτίζουν την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

  • Εκλογή προεδρείου Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
  • Τροποποίηση Καταστατικού
  • Τροποποίηση Κανονισμού Διανομής
  • Απόφαση για τη διάθεση των ποσών από μη διανεμητέα δικαιώματα
  • Απόφαση για τη διάθεση των ποσών από δικαιώματα, που έχουν παραγραφεί για τα έτη 2009 και 2010
  • Έγκριση ποσοστών εξόδων διαχείρισης ανά κατηγορία εσόδων για το έτος 2021
  • Εγγραφές - Διαγραφές Μελών
  • Άλλα θέματα - ενημερώσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στην ΕΓΣ έχουν όλα τα τακτικά μέλη του ΟΣΔΕΛ (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στα άρθρα 8 και 11 του ισχύοντος Καταστατικού).

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ΔΣ θα γίνουν στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021, ημερομηνία κατά την οποία πιθανολογείται ότι θα έχουν αρθεί τα αυστηρά περιοριστικά μέτρα, προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτοπρόσωπη συμμετοχή των μελών. Σύμφωνα με το άρθρο 89 ν. 4764/2020, η θητεία του παρόντος ΔΣ παρατείνεται έως τις 30/06/21.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 210 3849101 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@osdel.gr.

(Μάρτιος 2021)

  Επιστροφή