Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΟΣΔΕΛ

Στις 20 Απριλίου 2021 πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε διαδικτυακά, λόγω των περιοριστικών μέτρων, η Έκτακτη Γε­νι­κή Συ­νέ­λευ­ση (ΕΓΣ) του ΟΣ­ΔΕΛ. Πρό­ε­δρος της ΕΓΣ ορί­στη­κε ο Γιώρ­γος Χου­λιά­ρας, συγ­γρα­φέ­ας και πρό­ε­δρος της Εται­ρεί­ας Συγ­γρα­φέ­ων και γραμ­μα­τέ­ας η Κλαίτη Σωτηριάδου, συγγραφέας και μεταφράστρια. Στη συ­νέ­λευ­ση συ­ζη­τή­θη­καν εκτε­νώς όλα τα θέ­μα­τα της Ημε­ρη­σί­ας Διά­τα­ξης, τα οποία και εγκρί­θη­καν συ­νο­λι­κά.

Κατ’ αρχάς, εγκρίθηκαν ομόφωνα οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του Καταστατικού. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΓΣ, διαπιστώνοντας την πληθώρα θεμάτων που καλείται να διαχειριστεί και τα οποία σχετίζονται με την προστασία και τη διαχείριση των συγγενικών δικαιωμάτων των εκδοτών του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, αποφάσισε την εκπροσώπησή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, με δική τους ξεχωριστή επαγγελματική ομάδα. Από την ομάδα «εκδότες Τύπου» θα εκλέγεται, αρχής γενομένης από τις επόμενες αρχαιρεσίες που θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο του 2021, ένας υποψήφιος. Ως εκ τούτου, ο αριθμός των μελών του ΔΣ διαμορφώνεται από 11 σε 12.

Αποφασίστηκε επίσης η δυνατότητα να αποδίδεται σε πρώην μέλη του ΔΣ του Οργανισμού, τα οποία με τις πράξεις τους έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της πνευματικής ιδιοκτησίας και της συλλογικής διαχείρισης, η τιμητική διάκριση του επίτιμου μέλους του ΔΣ, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της ΓΣ και του ΔΣ, κατόπιν ειδικής πρόσκλησης.

Στη συνέχεια, εγκρίθηκε ομόφωνα η εισήγηση του ΔΣ για διάθεση των ποσών από τα μη διανεμητέα δικαιώματα. Διευκρινίζουμε ότι ως μη διανεμητέα ποσά ορίζονται κατά τον νόμο, τα έσοδα τα οποία δεν μπορούν να διανεμηθούν, διότι δεν υφίστανται στοιχεία για την ταυτοποίηση των έργων ή/και των δικαιούχων. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, στον ΟΣΔΕΛ το ύψος των μη διανεμητέων ποσών, για τα οποία έχει γίνει έρευνα για περισσότερα από τρία έτη χωρίς αποτέλεσμα, ανέρχεται στο ποσό των 41.203,12 ευρώ. Πρόκειται ειδικότερα για ποσό που έχει εισπραχθεί από τον βελγικό Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης, χωρίς να συνοδεύεται από αναλυτικά στοιχεία. Το ΔΣ εισηγήθηκε και η ΕΓΣ αποφάσισε, σύμφωνα με τη δυνατότητα που της δίνει ο ν. 4481/2017, το ποσό αυτό να διατεθεί εξ ημισείας για πολιτιστικές-κοινωνικές δράσεις και για υποδομές.

Εγκρίθηκε επίσης ομόφωνα, μετά από πρόταση του προέδρου της ΕΓΣ Γιώργου Χουλιάρα, η ακόλουθη κατανομή των 1.023.287,77 ευρώ, που ανήκουν στα παραγραφέντα ποσά για τα έτη 2009-2010 (ήτοι, ποσά που διανεμήθηκαν τα προαναφερόμενα έτη, αλλά δεν εισπράχθηκαν από τους δικαιούχους και ως εκ τούτου παραγράφηκαν 10 έτη μετά, βάσει του ν. 4481/2017):

  • Διανομή 50%: 511.643,88 ευρώ
  • Κοινωνικοί και πολιτιστικοί σκοποί 40%: 409.315,10 ευρώ
  • Υποδομές 10%: 102.328,77 ευρώ

Το επιπρόσθετο από την αρχική εισήγηση του ΔΣ ποσοστό 10%, το οποίο ενέκρινε, ομόφωνα, η ΕΓΣ να διατεθεί στην κατηγορία των κοινωνικών και πολιτιστικών σκοπών, θα διοχετευθεί στην ενίσχυση των προγραμμάτων οικονομικής αρωγής, που υλοποιεί ο ΟΣΔΕΛ προς όφελος των συμβασιούχων του συγγραφέων, μεταφραστών, δημοσιογράφων και αρθρογράφων επιστημονικών περιοδικών.

Στη συνέχεια τα μέλη της ΕΓΣ ενημερώθηκαν για την αναβάθμιση της βιβλιογραφικής βάσης οσδέλnet. Η Διεύθυνση του Οργανισμού παρουσίασε επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της ενσωμάτωσης της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά. Συζητήθηκε επίσης το μείζον θέμα του δημόσιου δανεισμού, το οποίο δεν έχει ακόμα, κατά παράβαση του ενωσιακού δικαίου, διευθετήσει η χώρα μας. Έγινε ακόμα αναφορά στα ενδιαφέροντα αποτελέσματα που προέκυψαν από τον εξαντλητικό έλεγχο που διεξήγαγε το αρμόδιο Τμήμα του Οργανισμού για τη χρήση συμπληρωματικού εκπαιδευτικού υλικού από τα αδειοδοτούμενα πανεπιστήμια.

Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου ΔΣ θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2021- ημερομηνία κατά την οποία πιθανολογείται ότι θα έχουν αρθεί τα περιοριστικά μέτρα- προκειμένου να διευκολυνθεί η αυτοπρόσωπη συμμετοχή των μελών. Σύμφωνα με το άρθ. 89, ν. 4764/2020, η θητεία του παρόντος ΔΣ παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Στις αρχαιρεσίες του Ιουνίου δικαίωμα συμμετοχής για πρώτη φορά θα έχουν και οι νέες επαγγελματικές ομάδες των δημοσιογράφων και των εκδοτών Τύπου. Οι εκπρόσωποι των ομάδων αυτών, οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες, θα πρέπει να επικοινωνήσουν το συντομότερο με τον ΟΣΔΕΛ για να υποβάλουν αίτηση εγγραφής. Αποκτώντας την ιδιότητα του τακτικού μέλους (συνέταιρος), δημοσιογράφοι και εκδότες Τύπου μπορούν να παρίστανται με δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις, καθώς και να θέτουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για το Εποπτικό Συμβούλιο. Με δεδομένο ότι οι νέες συνθήκες, όπως αυτές διαμορφώνονται στο ψηφιακό περιβάλλον, καθιστούν αναγκαία τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων στον Τύπο, οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες Τύπου είναι σκόπιμο να συμμετέχουν στα όργανα του ΟΣΔΕΛ για να συνδιαμορφώνουν τις αποφάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με τον Οργανισμό τηλεφωνικά στο 210 3849101 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@osdel.gr.

(Απρίλιος 2021)

  Επιστροφή