Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συνεχίζεται εντατικά ο εμπλουτισμός δεδομένων και η αναβάθμιση υπηρεσιών της οσδέλnet

Περισσότερες από 11.000 εγγραφές τίτλων, με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2021, δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της οσδέλnet, καθώς η βάση συνεχίζει να εμπλουτίζεται σταθερά από τους καταχωριστές των συμβασιούχων εκδοτών. Με παρουσία εκδοτικών επιχειρήσεων απ’ όλη την Ελλάδα και με συνολικές εγ­γρα­φές που ξε­περ­νούν τις 284.000, η οσδέλnet είναι η πληρέστερη βιβλιογραφική βάση της χώρας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η ενημέρωσή της γίνεται άμεσα, καθώς οι καταχωριστές των εκδοτικών επιχειρήσεων κάνουν τις εγγραφές τους απευθείας, σύμφωνα με το εκδοτικό τους πρόγραμμα.

Είναι σκόπιμο στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι, για την έγκαιρη ενημέρωση των βιβλιοπωλείων και του αναγνωστικού κοινού σχετικά με τις επικείμενες εκδόσεις, η καταχώριση των νέων τίτλων πρέπει να γίνεται πριν την κυκλοφορία τους. Αντίστοιχες ευρωπαϊκές βιβλιογραφικές βάσεις θέτουν ως χρονικό σημείο καταχώρισης των υπό έκδοση τίτλων δύο ή και τρεις μήνες πριν την ημερομηνία κυκλοφορίας τους στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο τα βιβλιοπωλεία ενημερώνονται και προχωρούν εγκαίρως στις παραγγελίες τους, οι εκδότες οργανώνουν την παραγωγή τους και οι αναγνώστες πληροφορούνται για τους υπό έκδοση τίτλους.

Σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης, η οσδέλnet παρέχει στους εκδότες τη δυνατότητα, μετά από συνεργασία με το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του ΟΣΔΕΛ, να πραγματοποιούν την εισαγωγή των εγγραφών τους αυτόματα με την καταχώριση στη δική τους βάση. Αυτό είναι εφικτό όταν τα δεδομένα είναι δομημένα σε σύστημα ΟΝΙΧ 3.0 και υλοποιείται είτε μέσω της ευθείας σύνδεσης των δύο μηχανογραφικών συστημάτων (εκδότη-ΟΣΔΕΛ), είτε μέσω της μαζικής εισαγωγής δεδομένων με αρχεία τύπου xml. Με την επιλογή της διαδικασίας αυτόματης εισαγωγής δεδομένων οι εγγραφές γίνονται έγκαιρα, αποφεύγοντας την κατασπατάληση ανθρωπίνων πόρων.

Στό­χος του ΟΣΔΕΛ παραμένει ο συνεχής εκσυγχρονισμός της οσδέλnet, προκειμένου οι παρεχόμενες υπηρεσίες να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των εκδοτών, των επαγ­γελ­μα­τιών του βι­βλί­ου, αλ­λά και των ανα­γνω­στών. Στην κατεύθυνση αυτή, ο Οργανισμός σχεδιάζει την αναβάθμιση της εφαρμογής (CMS) που χρησιμοποιούν οι εκδοτικές επιχειρήσεις για τον εμπλουτισμό της βάσης. Με την υλοποίηση του έργου αυτού, εντός του 2022, θα διευκολυνθούν οι καταχωριστές στο έργο τους.

Η ομά­δα της οσ­δέ­λnet παραμένει πά­ντα στη διά­θε­ση των αν­θρώ­πων του βι­βλί­ου για να πα­ρά­σχει τε­χνι­κή υπο­στή­ρι­ξη, αλ­λά και για να συ­ζη­τή­σει προ­τά­σεις που θα συμ­βά­λουν στην εύ­ρυθ­μη λει­τουρ­γία και πε­ραι­τέ­ρω ανά­πτυ­ξη της βά­σης. Μπο­ρεί­τε να επι­κοι­νω­νεί­τε με το Τμή­μα οσ­δέ­λnet, υπεύ­θυ­νη κ. Μι­ρέλ­λα Μπα­τζια­νιά, στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση osdelnet@osdel.gr ή στο τη­λέ­φω­νο 210 3849118.

(Ιανουάριος 2022)

  Επιστροφή