Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Θερμή η υποδοχή της αναβαθμισμένης CMS της οσδέλnet από τους εκδότες

Η ανα­βαθ­μι­σμέ­νη εφαρ­μο­γή CMS (Content Management System) της οσ­δέ­λnet, όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε στο Newsletter Απριλίου, τέθηκε σε εφαρ­μο­γή τη Δευ­τέ­ρα 15 Μα­ΐ­ου 2023. Η εν λόγω εφαρμογή περιλαμβάνει πλη­θώ­ρα νέ­ων υπη­ρε­σιών και λει­τουρ­γιών που στοχεύουν στην υποστήριξη των καταχωριστών και των επαγγελματιών του βιβλίου σε ένα σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, ανάλογο της ιστοσελίδας osdelnet.gr. Η καταχώριση και η διόρθωση τίτλων στη νέα εφαρμογή γίνονται σε πραγματικό χρόνο και είναι εξαιρετικά φιλικές στον χρήστη.

Για την υπο­στή­ρι­ξη των χρη­στών προγραμματίστηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη 32 δια­δι­κτυα­κές συ­να­ντή­σεις, από 15 Μα­ΐ­ου έως και 29 Ιου­νί­ου, κα­τά τη διάρ­κεια των οποί­ων παρουσιάζονται οι νέ­ες δυ­να­τό­τη­τες της εφαρ­μο­γής, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται και η εκ­παί­δευ­ση των χρη­στών. Μέχρι σήμερα 115 εκδοτικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και 138 καταχωριστές και εκδότες συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών συναντήσεων, η Υπεύθυνη του Τμήματος οσδέλnet, παρουσιάζει την εφαρμογή, τις λειτουργίες και τα οφέλη της, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ερωτήματα, αλλά και να καταθέσουν ιδέες και προτάσεις. Έχει επίσης προβλεφθεί η καταγραφή των εκπαιδευτικών συναντήσεων, προκειμένου στη συνέχεια να αναρτηθούν στη θεματική ενότητα «Συχνές ερωτήσεις» της CMS και να αποτελέσουν στο εξής σημείο αναφοράς για κάθε χρήστη της εφαρμογής.

Οι εν­δια­φε­ρό­με­νοι και οι εν­δια­φε­ρό­με­νες μπο­ρούν να δη­λώ­σουν τη συμμετοχή τους, όσο υπάρχουν κενές θέσεις, στις συναντήσεις του Ιουνίου, επι­λέ­γο­ντας τη συ­νά­ντη­ση που τους εν­δια­φέ­ρει συ­μπλη­ρώ­νο­ντας την αντί­στοι­χη φόρ­μα.

Η ομά­δα της οσ­δέ­λnet εί­ναι πά­ντα στη διά­θε­ση των αν­θρώ­πων του βι­βλί­ου για την επίλυση αποριών και την παροχή τε­χνι­κής υπο­στή­ρι­ξης. Μπο­ρεί­τε να επι­κοι­νω­νεί­τε με το Τμή­μα οσ­δέ­λnet, υπεύ­θυ­νη κ. Μι­ρέλ­λα Μπα­τζια­νιά, στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση osdelnet@osdel.gr ή στο τη­λέ­φω­νο 210 3849118.

(Μάιος 2023)

  Επιστροφή