Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Υπολογισμός της εύλογης αμοιβής

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1187-εισαγωγικές-επιχειρήσεις/1224-υπολογισμός-της-εύλογης-αμοιβής

Ο υπολογισμός της εύλογης αμοιβής γίνεται:

  • επί της καθαρής αξίας εισαγωγής/αγοράς των τεχνικών μέσων ή
  • επί της καθαρής αξίας διάθεσης στην εγχώρια αγορά των τεχνικών μέσων ελληνικής κατασκευής ή συναρμολόγησης

Η αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς/αγοραστές ή από τους παραγωγούς/κατασκευαστές των μέσων αυτών.

Σε πε­ρί­πτω­ση ει­σα­γω­γής/αγοράς η αμοι­βή υπο­λο­γί­ζε­ται επί της καθαρής αξί­ας που ανα­γρά­φε­ται στο τι­μο­λό­γιο.

Σχετικά με τις εισαγωγές μεταχερισμένων τεχνικών μέσων που δεν θα πωληθούν, αλλά εξαρτήματα αυτών θα χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά για επισκευή άλλων μηχανημάτων ή για την κατασκευή/παραγωγή νέων τεχνικών μέσων, πρέπει σε κάθε περίπτωση να δηλωθεί η αξία εισαγωγής τους, η οποία θα είναι διαχωρισμένη από την αξία εισαγωγής των μηχανημάτων προς πώληση. Εύλογη αμοιβή δεν θα οφείλεται για αυτά τα μηχανήματα, που σύμφωνα με την υπεύθυνη δήλωση σας, θα χρησιμοποιηθούν ως ανταλλακτικά για επισκευή ή κατασκευή/παραγωγή νέων τεχνικών μέσων.

Σε περίπτωση διάθεσης από τους έλληνες κατασκευαστές στην εγχώρια αγορά, γί­νε­ται σημείωση επί του τι­μο­λο­γί­ου πώ­λη­σης των αντί­στοι­χων προ­ϊ­ό­ντων, όπου αναφέρεται ότι στην τι­μή διά­θε­σης πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και η βά­σει νό­μου εύ­λο­γη αμοι­βή.

Εύλογη αμοιβή οφείλεται για τα τεχνικά μέσα που ο εισαγωγέας κατασκευάζει/παράγει, χρησιμοποιώντας εξαρτήματα από μεταχειρισμένα και καινούρια τεχνικά μέσα, εισαγόμενα ή μη και διαθέτει στην αγορά, η οποία υπολογίζεται επί της τιμής διάθεσης των προϊόντων αυτών.

Οι αξίες εισαγωγής των τεχνικών μέσων που καταλήγουν σε ανακύκλωση αφαιρούνται, εφόσον αποδεικνύεται πως έχει ήδη δηλωθεί η εισαγωγή τους στο αντίστοιχο τρίμηνο.