Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Υπολογισμός της εύλογης αμοιβής

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/1187-εισαγωγικές-επιχειρήσεις/1224-υπολογισμός-της-εύλογης-αμοιβής

Ο υπο­λο­γι­σμός της αξί­ας της οφειλόμενης εύλογης αμοιβής γί­νε­ται κα­τά την ει­σα­γω­γή ή τη διά­θε­ση από το ερ­γο­στά­σιο.

Σε πε­ρί­πτω­ση εισαγωγής, εί­τε πρό­κει­ται για ει­σα­γω­γή από χώρα εκτός της ΕΕ εί­τε για εν­δο­κοι­νο­τι­κή από­κτη­ση, η αμοι­βή υπο­λο­γί­ζε­ται επί της αξί­ας που ανα­γρά­φε­ται στο τι­μο­λό­γιο του ξέ­νου οί­κου, η δε προ­βλε­πό­με­νη από το πα­ρόν άρ­θρο ση­μεί­ω­ση επί του τι­μο­λο­γί­ου γί­νε­ται επί του τι­μο­λο­γί­ου πώ­λη­σης των αντί­στοι­χων προ­ϊ­ό­ντων και ανα­φέ­ρει απλώς ότι στην τι­μή διά­θε­σης πε­ρι­λαμ­βά­νε­ται και η βά­σει νό­μου εύ­λο­γη αμοι­βή. 

Για κά­θε τε­χνι­κό μέ­σο πρό­σφο­ρο για ανα­πα­ρα­γω­γή, που τί­θε­ται σε κυ­κλο­φο­ρία εντός της Ενιαί­ας Ευ­ρω­παϊ­κής Αγο­ράς, εύ­λο­γη αμοι­βή οφεί­λε­ται μία μό­νο φο­ρά