Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Συχνές Ερωτήσεις

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/1200-συχνές-ερωτοαπαντήσεις

Πως μπορώ να υπογράψω σύμβαση ανάθεσης με τον ΟΣΔΕΛ;

Για να υπογράψετε σύμβαση ανάθεσης με τον ΟΣΔΕΛ, παρακαλούμε, αποστείλετε με e-mail τα στοιχεία σας (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, τηλ.επικοινωνίας) στο Τμήμα Συμβασιούχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση members@osdel.gr)

Πώς θα αποκτήσω τους ατομικούς κωδικούς πρόσβασης;

Μετά την επικοινωνία σας με τον ΟΣΔΕΛ για τη σύναψη σύμβασης, θα σας σταλεί e-mail με τους προσωπικούς σας κωδικούς και τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της σύμβασης ανάθεσης.

Τι είναι τα δικαιώματα εύλογης αμοιβής;

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας παρέχει στον δη­μιουρ­γό ή τον δι­καιού­χο συγ­γε­νι­κών δι­καιω­μά­των το απο­κλει­στι­κό δι­καί­ω­μα να επι­τρέ­πει ή να απαγορεύει την ανα­πα­ρα­γω­γή των έρ­γων του. Ο νό­μος 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα, προ­βλέ­πει έναν πε­ριο­ρι­σμό στο απο­κλει­στι­κό αυ­τό δι­καί­ω­μα σε πο­λύ συ­γκε­κρι­μέ­νες και ει­δι­κές πε­ρι­πτώ­σεις μία από τις οποίες είναι οι αναπαραγωγές (φωτοτυπικές, ψηφιακές κ.λπ.) που πραγματοποιούνται για ιδιωτική χρήση. Σε αντιστάθμισμα αυτής της εξαίρεσης έχει θεσπιστεί η εύ­λο­γη αμοι­βή, η οποία κα­θο­ρί­ζε­ται σε πο­σο­στό επί της αξί­ας εισαγωγής ή διάθεσης των φω­το­τυ­πι­κών συ­σκευών, των σα­ρω­τών, των πο­λυ­μη­χα­νη­μά­των, των εκτυπωτών, του χαρ­τιού κα­τάλ­λη­λου για φω­το­τυ­πία, των υπολογιστών, ταμπλετών, κινητών τηλεφώνων και των ψηφιακών αποθηκευτικών μέσων. Ο ίδιος νό­μος ορί­ζει ότι το δι­καί­ω­μα αυ­τό ασκεί­ται μό­νο συλ­λο­γι­κά μέ­σω των Ορ­γα­νι­σμών Συλ­λο­γι­κής Δια­χεί­ρι­σης, οι οποί­οι λαμ­βά­νουν την εντο­λή από τους δι­καιού­χους μέ­σω της σχε­τι­κής Σύμ­βα­σης Ανά­θε­σης.

Είμαι δημιουργός και έχω σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ. Πώς ενημερώνομαι για τα νέα του Οργανισμού και τη διαδικασία των διανομών;

Η επι­κοι­νω­νία με τους συμ­βα­σιού­χους δη­μιουρ­γούς γί­νε­ται απο­κλει­στι­κά μέ­σω της ηλε­κτρο­νι­κής διεύ­θυν­σης (e-mail) που μας έχουν δη­λώ­σει κα­τά τη σύ­να­ψη της σύμ­βα­σης. Παράλληλα, όλα τα νέα και οι ειδοποιήσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ.

Πώς γίνεται η καταχώριση των βιβλίων;

Η καταχώριση των βιβλίων στη βιβλιογραφική βάση osdelnet γίνεται από τους συμβασιούχους εκδότες και επιβεβαιώνεται από τους συμβασιούχους δημιουργούς.

Είμαι συγγραφέας και έχω σύμβαση με τον ΟΣΔΕΛ. Μπορώ να συμμετάσχω και στις υπόλοιπες διανομές;

Εφό­σον αρ­θρο­γρα­φεί­τε στον Τύ­πο ή/και σε επι­στη­μο­νι­κά πε­ριο­δι­κά ή/και έργα σας έχουν με­τα­δο­θεί στην τη­λε­ό­ρα­ση ή στο ρα­διό­φω­νο ή έχουν δια­σκευα­σθεί σε ται­νία ή σει­ρά, μπο­ρεί­τε να συμ­με­τέ­χε­τε στις αντίστοιχες δια­νο­μές.

Είμαι συγγραφέας και δημοσιογράφος. Θα υπογράψω δύο συμβάσεις;

Όχι, η σύμβαση δημιουργού καλύπτει και τις δύο ιδιότητες.

Κάθε πότε γίνονται οι διανομές;

Δια­νο­μή σε κά­θε κα­τη­γο­ρία γί­νεται μία φο­ρά ανά ημε­ρο­λο­για­κό έτος. Ο ΟΣ­ΔΕΛ ανα­κοι­νώ­νει στην ιστο­σε­λί­δα του το αρ­γό­τε­ρο μέ­χρι την 31η Ια­νουα­ρί­ου κά­θε έτους τις κα­τα­λη­κτι­κές ημε­ρο­μη­νί­ες υπο­βο­λής δη­λώ­σε­ων για κά­θε δια­νο­μή που θα γί­νει στο έτος κα­θώς και την αντί­στοι­χη δια­δι­κα­σία ανά κα­τη­γο­ρία δια­νο­μής. Οι δη­λώ­σεις υπο­βάλ­λο­νται ηλε­κτρο­νι­κά μέ­σω της σχε­τι­κής πλατ­φόρ­μας του ΟΣ­ΔΕΛ ή με τη συ­μπλή­ρω­ση και απο­στο­λή του σχε­τι­κού αρ­χεί­ου.

Πότε γίνεται η καταβολή των δικαιωμάτων ανά διανομή;

Η καταβολή των δικαιωμάτων γίνεται μία φορά το χρόνο και αφορά το σύνολο των διανομών στις οποίες έχουν συμμετάσχει οι δημιουργοί.

Είμαι επιμελητής. Δικαιούμαι κάποιο ποσό από τα έργα στα οποία έχω κάνει την επιμέλεια;

Στη δια­νο­μή βι­βλιο­πα­ρα­γω­γής συμ­με­τέ­χουν οι συγ­γρα­φείς, με­τα­φρα­στές, αν­θο­λό­γοι και ει­δι­κές κα­τη­γο­ρί­ες όπως οι δη­μιουρ­γοί που έχουν γρά­ψει την ει­σα­γω­γή, τον επί­λο­γο κ.λπ. Οι επι­με­λη­τές δεν είναι δημιουργοί σύμφωνα με τον νόμο και κατά συνέπεια δεν συμ­με­τέ­χουν στις Δια­νο­μές.