Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για άρθρα στον Τύπο

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/208-για-άρθρα-στον-τύπο

Η διανομή διενεργείται μία φορά ετησίως* προς τους δημιουργούς απευθείας από τον Οργανισμό, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Διανομής. Η διανομή στους δημοσιογράφους γίνεται με βάση τον αριθμό των λέξεων του συνολικού αριθμού των δημοσιευμάτων που έχουν συγγράψει την αντίστοιχη περίοδο.

Οι δημοσιογράφοι/αρθρογράφοι υποβάλλουν, μετά από σχετική πρόσκληση του ΟΣΔΕΛ, δήλωση με αναλυτικά στοιχεία για τα δημοσιευμένα άθρα τους στον Τύπο.

Στα δημοσιεύματα συμπεριλαμβάνονται πρωτότυπα δημοσιεύματα που υπερβαίνουν τις 150 λέξεις το κάθε ένα ξεχωριστά. Ποιήματα και διηγήματα συμπεριλαμβάνονται επίσης στα δημοσιεύματα.

Η διανομή δεν αφορά δημοσιεύματα σε ηλεκτρονική μορφή (ψηφιακά μέσα /on line press: sites / portals / blogs / fora).

Μπορείτε να δείτε ναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Τύπου σε δημιουργούς στον Κανονισμό Διανομής.

* Εάν το συνολικό ποσό προς διανομή είναι μικρότερο των 100.000€, τότε πραγματοποιείται διανομή στο επόμενο έτος στο οποίο το ποσό προς διανομή θα υπερβαίνει τις 100.000€.