Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Για άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/152-δημιουργοί/204-διανομή-δικαιωμάτων/210-για-άρθρα-σε-επιστημονικά-περιοδικά

Οι συγγραφείς υποβάλλουν, μετά από σχετική πρόσκληση του ΟΣΔΕΛ, δήλωση με αναλυτικά στοιχεία για κάθε άρθρο που δημοσιεύεται σε επιστημονικό περιοδικό που έχει κυκλοφορήσει σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σε περιπτώσεις συλλογικών έργων λόγου δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά, δηλώνεται και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του δημιουργού στο κάθε έργο.

Η διανομή στους αρθρογράφους των επιστημονικών περιοδικών γίνεται με βάση τον αριθμό των άρθρων που έχει γράψει ο κάθε συγγραφέας ανά περίοδο διανομής, τον αριθμό των λέξεων του κάθε άρθρου και τον συντελεστή συγγραφικής συμμετοχής του στο άρθρο.

Ως επιστημονικό, ορίζεται το περιοδικό που πληροί ταυτόχρονα όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις:

Α) Διαθέτει Επιστημονική Επιτροπή.

Β) Οι συγγραφείς, τουλάχιστον του 30% των άρθρων κάθε τεύχους, είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου.

Γ) Κυκλοφορεί τουλάχιστον ένα τεύχος ανά έτος.

Δ) Οι με οικονομικό αντάλλαγμα διαφημιστικές καταχωρίσεις δεν υπερβαίνουν το 10% των σελίδων του.

Ε) Έχει ελληνικό κωδικό ISSN.

Αναλυτικά τους όρους που αφορούν στη διανομή Επιστημονικού Περιοδικού σε δημιουργούς μπορείτε να δείτε στον Κανονισμό Διανομής.

Σημείωση: Η δήλωση αφορά πρωτότυπα επιστημονικά άρθρα και όχι αναδημοσιεύσεις. Η διανομή δεν αφορά δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή.