Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αδειοδότηση Εκπαίδευσης

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/227-εκδότες/234-διανομή-δικαιωμάτων/239-αδειοδότησης


Η διανομή εσόδων από Αδειοδότηση γίνεται κάθε χρόνο ανάλογα με τον αριθμό των σελίδων κάθε βιβλίου ή περιοδικού που έχουν αναπαραχθεί και βάσει των αναλυτικών στοιχείων των αναπαραχθέντων έργων που έχει δώσει στον ΟΣΔΕΛ ο εκάστοτε αδειοδοτημένος.

Η αμοιβή κατανέμεται κατά 50% στον δημιουργό και 50% στον εκδότη και η συγκεκριμένη ρύθμιση υπερισχύει της σχετικής ρύθμισης που τυχόν περιλαμβάνεται στη μεταξύ τους εκδοτική σύμβαση.

Τα ποσά που αντιστοιχούν σε συγγραφέα μη συμβασιούχο του ΟΣΔΕΛ θα αποδίδονται στον εκδότη με την υποχρέωση καταβολής τους προς τον συγγραφέα σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους εκδοτικής σύμβασης.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους όρους που αφορούν τη διανομή Αδειοδότησης σε εκδότες στον Κανονισμό Διανομής.