Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Θεσμός Διευρυμένων Αδειών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/251-εκπαίδευση/255-ασπίδα/4252-θεσμός-διευρυμένων-αδειών

Χορήγηση συλλογικών αδειών με διευρυμένη ισχύ

Σύμφωνα με το άρθρο 7α του νόμου 4481/2017 που προστέθηκε με τον πρόσφατο νόμο 4996/2022 προβλέπεται η δυνατότητα να χορηγούν οι Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης προς τους αντισυμβαλλόμενους τους χρήστες άδειες με διευρυμένη ισχύ εκπροσωπώντας έτσι όχι μόνο τους δικαιούχους που μέχρι τώρα εκπροσωπούν βάσει των συμβάσεων ανάθεσης, αλλά πλέον όλους τους δικαιούχους των ίδιων δικαιωμάτων που οι ΟΣΔ νομίμως διαχειρίζονται και προστατεύουν. Για να ισχύει στους Οργανισμούς η εν λόγω εκπροσώπηση ώστε να έχουν αυτοί την δυνατότητα να χορηγούν διευρυμένες άδειες πρέπει σύμφωνα με τον νόμο να πληρούν αυτοί συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τις οποίες ο ΟΣΔΕΛ πληροί και εντός των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του, των διατυπώσεων που αναφέρονται στα εδάφια (κ), (κα) και (κβ) του άρθρου 28 του νόμου 4481/2017 και τις οποίες διατυπώσεις ανακοινώνουμε με την παρακάτω σχετική μας ενημέρωση.

Ενημερωση του ΟΣΔΕΛ σύμφωνα με το άρθρο 28, παράγραφος 1, περιπτώσεις κ) κα) και κβ) του νόμου 4481/2017 σχετικά με την εκπροσωπευτική του εξουσία να χορηγεί στους χρήστες άδειες με διευρυμένη ισχύ.

Α.1 Από εδώ και στο εξής ο ΟΣΔΕΛ δύναται να χορηγεί σε αντισυμβαλλόμενους του χρήστες τις παρακάτω (Α.2) άδειες με διευρυμένη ισχύ εκπροσωπώντας όχι μόνο τους δικαιούχους εκδότες που μέχρι τώρα εκπροσωπεί βάσει των συμβάσεων ανάθεσης, αλλά όλους τους δικαιούχους εκδότες βιβλίων, περιοδικών και έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, ημεδαπούς και αλλοδαπούς για την κυκλοφορία των έργων τους στην Ελλάδα και για όλα τα δικαιώματα τους που αποκτούν πρωτογενώς, σύμφωνα με τον νόμο και δευτερογενώς δυνάμει συμβάσεων με τους δημιουργούς, διότι ο ΟΣΔΕΛ πληροί τις κατά νόμο σχετικές προϋποθέσεις και ειδικότερα :

α) Ο ΟΣΔΕΛ είναι, βάσει των αναθέσεων σε αυτόν, επαρκώς αντιπροσωπευτικός των εκδοτών βιβλίων, περιοδικών και έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου (εδάφιο α. της παραγράφου 1 του νόμου 2121/1993).

β) O ΟΣΔΕΛ διασφαλίζει τα συμφέροντα των δικαιούχων, όπως αυτά προβλέπονται στον νόμο και ιδίως εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των δικαιούχων εκδοτών σε σχέση με τους όρους της άδειας και την δυνατότητά τους να διαθέτουν ή όχι σε διαφορετικούς οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης ολόκληρη ή εν μέρει τη διαχείριση ορισμένων εξουσιών ή ορισμένων έργων τους ή αντικειμένων προστασίας τους. ( εδάφιο β. της παραγράφου 1 του άρθρου 7 Α ν. 2121/1993).

γ) Η απόκτηση της άδειας από δικαιούχους σε μεμονωμένη βάση, δηλαδή ατομικά από τους δικαιούχους εκδότες είναι ως εκ της φύσεως των σκοπούμενων χρήσεων επαχθής και μη πρακτική, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να καλυφθούν για τις χρήσεις αυτές όλοι οι εμπλεκόμενοι δικαιούχοι. ( εδάφιο γ. της παραγράφου 1 του άρθρου 7Α ν. 2121/1993).

Α.2. Η κατά τα ανωτέρω διευρυμένη εκπροσώπηση των δικαιούχων εκδοτών αφορά την παροχή αδειών προς τους χρήστες που παρουσιάζουν δημοσιευμένα έργα του λόγου, επιστήμης και εικαστικών τεχνών στο κοινό (αρ. 3 παρ. 1. (η) του ν.2121/1993) ή αναπαράγουν ή εκμισθώνουν οποιοδήποτε μέσο ή μορφή έργα του λόγου, επιστήμης και εικαστικών τεχνών (αρ.3. παρ 1 α του ν.2121/1993 και αρ.3 παρ.1 (ε)) στις ακόλουθες κατηγορίες συμβάσεων αδειοδότησης:

α) συμβάσεις αδειοδότησης με δημόσια τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα

β) συμβάσεις αδειοδότησης με δημόσια και ιδιωτικά μεταλυκειακά εκπαιδευτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις

γ) συμβάσεις αδειοδότησης επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου για τη χρήση εντός των επιχειρήσεων ή των φορέων του δημοσίου προστατευόμενου περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί στον Τύπο, βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και το διαδίκτυο, με εξαίρεση τα αποκόμματα Τύπου που τους αποστέλλονται στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης

δ) συμβάσεις αδειοδότησης φωτοτυπικών επιχειρήσεων για την φωτοτυπική ή ψηφιακή αναπαραγωγή αποσπασμάτων βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών

ε) συμβάσεις αδειοδότησης δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων που διαθέτουν βιβλιοθήκες και αρχεία για την φωτοτυπική ή ψηφιακή αναπαραγωγή αποσπασμάτων βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών

στ) συμβάσεις αδειοδότησης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων που εκμισθώνουν έργα του λόγου, επιστήμης και εικαστικών τεχνών.

Β. Οποιοσδήποτε δικαιούχος εκδότης δεν έχει αναθέσει στον ΟΣΔΕΛ τη διαχείριση των σχετικών δικαιωμάτων, δύναται να αποκλείσει εν όλω ή εν μέρει την εκπροσωπευτική εξουσία του ΟΣΔΕΛ σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω κατηγορίες συμβάσεις, με έγγραφη ή ηλεκτρονική δήλωσή του προς αυτόν και η εν λόγω δήλωση αποκλεισμού μπορεί να αποστέλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΟΣΔΕΛ «licensing@osdel.gr» ή ταχυδρομικά στην διεύθυνση «ΟΣΔΕΛ, Τμήμα Αδειοδότησης, Θεμιστοκλέους 73 – Αθήνα ΤΚ. 10683».

Γ. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε δικαιούχος εκδότης εναντιωθεί κατά τα ανωτέρω, τα αποτελέσματα του αποκλεισμού επέρχονται μετά την πάροδο τριμήνου από την δήλωση του αποκλεισμού, συνεχιζομένης όμως της ισχύος των αδειών που τυχόν έχουν χορηγηθεί πριν την δήλωση του αποκλεισμού έως τη λήξη της διάρκειάς αυτών των αδειών.

Δ. Εδώ μπορείτε να βρείτε κατάλογο εκδοτικών επιχειρήσεων, των οποίων τα έργα τους δεν καλύπτονται από τις διευρυμένες άδειες.