Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Επιχειρήσεις & Δημόσιος τομέας

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/270-επιχειρήσεις

Η ανα­πα­ρα­γω­γή μι­κρού μέ­ρους βι­βλί­ων, άρ­θρων από εφη­με­ρί­δες και επι­στη­μο­νι­κά και άλ­λα πε­ριο­δι­κά συ­νι­στά συ­νή­θη πρα­κτι­κή στα πλαί­σια λει­τουρ­γί­ας των επι­χει­ρή­σε­ων. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά πα­ρα­δείγ­μα­τα εί­ναι η δια­νο­μή απο­κομ­μά­των απο­δελ­τί­ω­σης εντός της κά­θε επι­χεί­ρη­σης και η ανα­πα­ρα­γω­γή άρ­θρων από ει­δι­κό Τύ­πο (εφη­με­ρί­δες και πε­ριο­δι­κά). Για παράδειγμα, σε πολλές επιχειρήσεις η χρήση και αναπαραγωγή άρθρων από νομικά ή φορολογικά και οικονομικά περιοδικά είναι καθημερινή πρακτική.

Επί­σης, η ανα­πα­ρα­γω­γή μι­κρού μέ­ρους βι­βλί­ων, άρ­θρων από εφη­με­ρί­δες και επι­στη­μο­νι­κά και άλ­λα πε­ριο­δι­κά εί­ναι αντι­κεί­με­νο της δρα­στη­ριό­τη­τας των φω­το­τυ­πι­κών κα­τα­στη­μά­των.

Πα­ράλ­λη­λα, αρ­κε­τές επι­χει­ρή­σεις δια­θέ­τουν βι­βλιο­θή­κες που δα­νεί­ζουν βι­βλία στους υπαλ­λή­λους τους ή τους πα­ρέ­χουν τη δυ­να­τό­τη­τα να τα φω­το­τυ­πούν.

Όλα τα παραπάνω κείμενα από οποιαδήποτε μέσο και αν προέρχονται αποτελούν κατά κανόνα προστατευόμενα έργα και η χρήση τους μπορεί να γίνει μόνο με τη ρητή άδεια των δημιουργών και εκδοτών, η οποία χορηγείται από τον ΟΣΔΕΛ.

Για το σύνολο των προαναφερθέντων περιπτώσεων ο ΟΣ­ΔΕΛ σας πα­ρέ­χει τη νό­μι­μη πρό­σβα­ση, ανα­πα­ρα­γω­γή και δα­νει­σμό Έρ­γων του Λό­γου στην επι­χεί­ρη­σή σας μέ­σω σχετικών προ­ϊ­ό­ντων αδειο­δό­τη­σης που προ­σφέ­ρει.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε: