Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Νομοθεσία

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/305-πνευματική-ιδιοκτησία/712-nomothesia-kai-nomologia

Για την ισχύουσα Νομοθεσία και Νομολογία, αλλά και πολλές πληροφορίες νομικού χαρακτήρα σας παραπέμπουμε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του ΟΠΙ στον σύνδεσμο:ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, Ν.2121/1993.