Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Διανομές Δικαιωμάτων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/314-διανομές-δικαιωμάτων

Τα προς διανομή έσοδα του ΟΣΔΕΛ είναι όλα τα έσοδα που αποκτά ο ΟΣΔΕΛ από τη διαχείριση των δικαιωμάτων, που του έχουν αναθέσει οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τη διαχείριση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής των δικαιούχων σύμφωνα με το ν.2121/1993, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και τα έσοδα που αποκτά ο ΟΣΔΕΛ από την επένδυση των προς διανομή κεφαλαίων (τόκους, μερίσματα κλπ). 

Τα προς διανομή ποσά αποτελούνται από τα έσοδα της κάθε κατηγορίας δικαιώματος αφαιρουμένων των εξόδων διαχείρισης και των ποσών που διατίθενται για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς σύμφωνα με το νόμο, το Καταστατικό του ΟΣΔΕΛ και τις αποφάσεις του ΔΣ.