Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Διανομές Δικαιωμάτων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/314-διανομές-δικαιωμάτων

Τα προς διανομή έσοδα του ΟΣΔΕΛ είναι όλα τα έσοδα που αποκτά ο Οργανισμός από τη διαχείριση των δικαιωμάτων, που του έχουν αναθέσει οι δικαιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από τη διαχείριση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής καθώς και των εσόδων του δικαιώματος αναπαραγωγής και ψηφιακής χρήσης σύμφωνα με το ν.2121/1993, όπως εκάστοτε ισχύει. Μια επιπρόσθετη πηγή εσόδων προς διανομή είναι τα έσοδα που αποκτά ο Οργανισμός από την επένδυση των προς διανομή κεφαλαίων (τόκους, μερίσματα κ.λπ).

Τα προς διανομή ποσά αποτελούνται από τα έσοδα της κάθε κατηγορίας δικαιώματος αφαιρουμένων των εξόδων διαχείρισης και των ποσών που διατίθενται για πολιτιστικούς και κοινωνικούς σκοπούς σύμφωνα με τον νόμο, το Καταστατικό του ΟΣΔΕΛ και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.