Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

ΟΣΔΕΛ

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) είναι μη κερδοσκοπικός αστικός συνεταιρισμός που λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας), ανήκει στα μέλη του, συγγραφείς και εκδότες και διοικείται από αυτά.

Σκο­πό έχει τη συλ­λο­γι­κή δια­χεί­ρι­ση και προ­στα­σία των πνευ­μα­τι­κών και συγ­γε­νι­κών προς τα πνευ­μα­τι­κά– δι­καιω­μά­των των δη­μιουρ­γών έρ­γων του λό­γου, κα­θώς και των δι­καιο­δό­χων τους, όπως επί­σης και των εκ­δο­τών έρ­γων του λό­γου ή ει­κα­στι­κών και φω­το­γρα­φι­κών έρ­γων και των δι­καιο­δό­χων τους. Τα δικαιώματα αυτά είναι δικαιώματα που για νομικούς ή πρακτικούς λόγους δεν μπορούν να τα διαχειριστούν ατομικά οι δικαιούχοι δημιουργοί και εκδότες.

Τα κυριότερα από τα δικαιώματα αυτά είναι:

α) Η εύλογη αμοιβή, η οποία είναι η αποζημίωση που προβλέπεται από τον νόμο για αναπαραγωγές ενός έργου οι οποίες πραγματοποιούνται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση.

Η εύλογη αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό που καθορίζει ο νόμος επί της αξίας των τεχνικών μέσων και του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες (είτε στο σπίτι τους είτε στο χώρο εργασίας τους) για να αναπαράγουν (φωτοτυπήσουν, αντιγράψουν ή/και εκτυπώσουν) έργα και εισπράττεται από τους εισαγωγείς των τεχνικών μέσων (φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών κ.λπ.)

β) Το δικαίωμα αναπαραγωγής και ψηφιακής χρήσης αποσπασμάτων βιβλίων, εφημερίδων ή περιοδικών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εταιρείες αποδελτίωσης και επιχειρήσεις.

γ) Η εύλογη αμοιβή από τον δημόσιο δανεισμό βιβλίων (όπως προβλέπει ο πρόσφατος νόμος 4481/2017).