Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

ΟΣΔΕΛ

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ

Ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου (ΟΣΔΕΛ) είναι μη κερδοσκοπικός αστικός συνεταιρισμός, που λειτουργεί με άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2121/1993, όπως ισχύει σήμερα, για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας), ανήκει στα μέλη του, συγγραφείς και εκδότες, και διοικείται από αυτά.

Σκο­πό έχει τη συλ­λο­γι­κή δια­χεί­ρι­ση και προ­στα­σία των πνευ­μα­τι­κών και συγ­γε­νι­κών προς τα πνευ­μα­τι­κά δι­καιω­μά­των των δη­μιουρ­γών έρ­γων του λό­γου, κα­θώς και των δι­καιο­δό­χων τους, όπως επί­σης και των εκ­δο­τών έρ­γων του λό­γου και των δι­καιο­δό­χων τους. Τα δικαιώματα αυτά είναι δικαιώματα που για νομικούς ή πρακτικούς λόγους δεν μπορούν να τα διαχειριστούν ατομικά οι δικαιούχοι δημιουργοί και εκδότες.

Τα κυριότερα από τα δικαιώματα αυτά είναι:

α) Το δικαίωμα της εύλογης αμοιβής, το οποίο διασφαλίζει, βάσει νόμου, την αποζημίωση των δικαιούχων (δημιουργών και εκδοτών) για τις αναπαραγωγές που πραγματοποιούνται στα έργα τους από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση.

Συγκεκριμένα, η εύλογη αμοιβή υπολογίζεται σε ποσοστό που καθορίζει ο νόμος επί της αξίας των τεχνικών μέσων και του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία, μέσων δηλαδή που χρησιμοποιούνται από ιδιώτες (είτε στο σπίτι τους, είτε στον χώρο εργασίας τους) για να αναπαράγουν έργα λόγου (μέσω της φωτοτύπησης, αντιγραφής, εκτύπωσης ή ψηφιακής αναπαραγωγής) και εισπράττεται από τους εισαγωγείς των τεχνικών μέσων (φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών) και του χαρτιού.

β) Το δικαίωμα της αναπαραγωγής και της ψηφιακής χρήσης αποσπασμάτων βιβλίων, εφημερίδων ή περιοδικών από εκπαιδευτικούς οργανισμούς, εταιρίες αποδελτίωσης και επιχειρήσεις, το οποίο διασφαλίζει τη νόμιμη πρόσβαση και χρήση των έργων των δικαιούχων (δημιουργών και εκδοτών), καθώς και την αποζημίωση τους για τη χρήση αυτή.

γ) Το δικαιώμα της εύλογης αμοιβής από τον δημόσιο δανεισμό βιβλίων, το οποίο διασφαλίζει, όπως προβλέπει ο νόμος 4481/2017, την αποζημίωση των δικαιούχων (δημιουργών και εκδοτών) για τη δημόσια δωρεάν χρήση των έργων τους στις βιβλιοθήκες.