Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αποδελτίωσης εταιρειών ιδιωτικού τομέα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1373-υπηρεσίες-αποδελτίωσης

Τροποποίηση αμοιβολογίου για την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής, παρουσίασης και διανομής αποκομμάτων Τύπου από εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης και των συνδρομητών τους

Α. Ο ΟΣΔΕΛ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου, εποπτευόμενος από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση μεταξύ άλλων του δικαιώματος αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό αποσπασμάτων έργων του λόγου.

Β. Ο ΟΣΔΕΛ την 29/7/2021 με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου κατάρτισε αμοιβολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4481/2017 που αφορούσε αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό και διανομής αποκομμάτων εφημερίδων και περιοδικών. Κατόπιν με απόφασή του της 22/12/2021 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ προέβη σε τροποποίηση του ως άνω αμοιβολογίου και σε νέα τροποποίηση με απόφαση της 28/9/2023, για τις οποίες τηρήθηκε η νόμιμη δημοσιότητα.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ την 29/02/2024 αποφάσισε εκ νέου, σύμφωνα με το άρθρ. 23 του νόμου 4481/2017, την τροποποίηση του ως άνω αμοιβολογίου και τούτο διαμορφώνεται ως εξής:

Tο εκ νέου τροποποιημένο αμοιβολόγιο έχει το εξής περιεχόμενο:

1. Οι άδειες που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ μετά από έγγραφη συμφωνία έχουν ως αντικείμενο τους τίτλους εφημερίδων, περιοδικών και ιστοσελίδων (έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου) που εκπροσωπεί κάθε φορά και αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ (www.osdel.gr).

2.1. Το αντίτιμο της αδείας για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αποδελτίωσης ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

A. Αποδελτίωση έντυπου Τύπου

i. Το ποσό των 7.500 ευρώ ετησίως εφόσον ο αριθμός των ενεργών πελατών της εταιρίας είναι από 1 έως και 300 συνδρομητές.

ii. Το επιπλέον ποσό των 1.500 ευρώ ετησίως, για κάθε 50 συνδρομητές πλέον των αρχικών 300 συνδρομητών.

Β. Αποδελτίωση ηλεκτρονικού Τύπου

i. Το ποσό των 7.500 ευρώ ετησίως εφόσον ο αριθμός των ενεργών πελατών της εταιρίας είναι από 1 έως και 300 συνδρομητές.

ii. Το επιπλέον ποσό των 1.500 ευρώ ετησίως, για κάθε 50 συνδρομητές πλέον των αρχικών 300 συνδρομητών.

2.2. Στην περίπτωση απόκτησης του συνόλου των αδειών (έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου) του άρθρου 2.1. του παρόντος, παρέχεται έκπτωση της τάξης του 35% επί της συνολικής αμοιβής.


3.1. Το αντίτιμο της αδείας για τους συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα και που προβαίνουν, σε φωτοτυπική ή ψηφιακή αναπαραγωγή των αποκομμάτων έντυπου ή/και ηλεκτρονικού τύπου, σε προσωρινή αποθήκευση των αποκομμάτων σε υπολογιστές τους με αποκλειστικό σκοπό την χρήση εντός της επιχείρησης τους και σε εκτύπωση ή/και διανομή των φωτοτυπικών ή ψηφιακών αντιγράφων των αποκομμάτων εντός της επιχείρησης σε υπαλλήλους και στελέχη τους ανέρχεται στα παρακάτω ποσά (εκτός αυτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων):

Κατηγορία

Έντυπος

Ηλεκτρονικός

Α. Πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 10 εργαζόμενοι)

€ 55

€ 55

Β. Μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 50 εργαζόμενοι)

€ 165

€ 165

Γ. Μεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 εργαζόμενοι)

€ 330

€ 330

Δ. Μεγάλες επιχειρήσεις (μέχρι 1.000 εργαζόμενοι)

€ 600

€ 600

Ε. Πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 1.001 εργαζόμενοι)

€ 1.800

€ 1.800

3.2. Το αντίτιμο της αδείας για τους συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα και που προβαίνουν στις παρακάτω πράξεις αναπαραγωγής αποκομμάτων από τον έντυπο Τύπο, ορίζεται ως εξής:

α) Για την μόνιμη αποθήκευση των αποκομμάτων Τύπου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και στην διατήρηση τους σε αρχείο, ανέρχεται σε ποσοστό 20% της αμοι­βής της κατηγορίας του άρθρου 3.1 του παρόντος, στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

β) Για την αποστολή των αποκομμάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες (εξαιρούνται οι εταιρείες επικοινωνίας) ανέρχεται σε ποσοστό 20% της αμοιβής της κατηγορίας του άρθρου 3.1 του παρόντος, στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

γ) Για την ανάρτηση έως 25 αποκομμάτων στην εταιρική τους ιστοσελίδα για όλο το διάστημα της άδειας ανέρχεται σε ποσοστό 30% της αμοιβής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

δ) Για την ανάρτηση άνω των 25 αποκομμάτων στην εταιρική τους ιστοσελίδα για όλο το διάστημα της άδειας, η αμοιβή ορίζεται κατόπιν διαπραγμάτευσης.

3.3. Το αντίτιμο της άδειας για τους συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα και που προβαίνουν στις παρακάτω πράξεις αναπαραγωγής αποκομμάτων από τον ηλεκτρονικό Τύπο, ορίζεται ως εξής:

α) Σε μόνιμη αποθήκευση των αποκομμάτων ηλεκτρονικού τύπου και στην διατήρηση τους σε αρχείο, ανέρχεται σε ποσοστό 20% της αμοιβής της κατηγορίας του άρθρου 3.1 του παρόντος, στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

β) Σε αποστολή των αποκομμάτων ηλεκτρονικού τύπου σε εξωτερικούς συνεργάτες (εκτός των εταιρειών επικοινωνίας) ανέρχεται σε ποσοστό 20% της αμοιβής του άρ­θρου 3.1 του παρόντος, της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

4.1. Το αντίτιμο της άδειας για τους συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων που προβαίνουν, σε προσωρινή αποθήκευση των αποκομμάτων ή/και ηλεκτρονικού τύπου σε υπολογιστές τους με αποκλειστικό σκοπό την επεξεργασία τους και χρήση εντός της επιχείρησης τους και σε εκτύπωση ή/και διανομή των φωτοτυπικών ή ψηφιακών αντιγράφων των αποκομμάτων εντός της επιχείρησης σε υπαλλήλους και στελέχη τους ανέρχεται στα παρακάτω ποσά ετησίως:

Α. Επιχειρήσεις με μικτά κέρδη έως 50.000 €

€ 200

Β. Επιχειρήσεις με μικτά κέρδη από 50.001 έως 250.000€

€ 500

Γ. Επιχειρήσεις με μικτά κέρδη από 250.001€ έως 500.000€

€1250

Δ. Επιχειρήσεις με μικτά κέρδη από 500.001€ έως 750.000€

€2.250

Ε. Επιχειρήσεις με μικτά κέρδη από 750.000€ έως 1.000.001€

€3.500

ΣΤ. Επιχειρήσεις με μικτά κέρδη από 1.000.001€ έως 1.500.000 €

€4.750

Ζ. Επιχειρήσεις με μικτά κέρδη από 1.500.001€ έως 2.000.000 €

€6.000

Η. Επιχειρήσεις με μικτά κέρδη από 2.000.001€ και άνω

€ 8.000

4.2. Το αντίτιμο της άδειας για τους συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων και που προβαίνουν στις παρακάτω πράξεις αναπαραγωγής αποκομμάτων από τον έντυπο Τύπο, ορίζεται ως εξής:

α) Για την μόνιμη αποθήκευση των αποκομμάτων Τύπου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και στην διατήρηση τους σε αρχείο, ανέρχεται σε ποσοστό 20% της αμοιβής της κατηγορίας του άρθρου 3.1 του παρόντος, στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

β) Για την ανάρτηση έως 25 αποκομμάτων στην εταιρική τους ιστοσελίδα για όλο το διάστημα της άδειας ανέρχεται σε ποσοστό 30% της αμοιβής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

4.3. Το αντίτιμο της άδειας για τους συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων και που προβαίνουν στις παρακάτω πράξεις αναπαραγωγής αποκομμάτων από τον ηλεκτρονικό Τύπο, ορίζεται ως εξής:

α) Σε μόνιμη αποθήκευση των αποκομμάτων ηλεκτρονικού τύπου και στην διατήρηση τους σε αρχείο, ανέρχεται σε ποσοστό 20% της αμοιβής της κατηγορίας του άρθρου 4.1 του παρόντος, στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

β) Σε αποστολή των αποκομμάτων ηλεκτρονικού τύπου σε εξωτερικούς συνεργάτες (εκτός των εταιρειών επικοινωνίας) ανέρχεται σε ποσοστό 20% της αμοιβής του άρ­θρου 4.1 του παρόντος, της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

5. Στην περίπτωση απόκτησης του συνόλου των αδειών (έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου) του άρθρου 3.1. του παρόντος, παρέχεται έκπτωση της τάξης του 35% επί της συνολικής αμοιβής.

6. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 1/3/2024.


Αθήνα, 29/02/2024 (τροποποίηση ανάρτησης 28ης/09/2023)