Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Αποδελτίωσης εντύπων εταιρειών ιδιωτικού τομέα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1373-υπηρεσίες-αποδελτίωσης

Τροποποίηση αμοιβολογίου για την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής, παρουσίασης και διανομής αποκομμάτων Τύπου από εταιρείες παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης και των συνδρομητών τους

Α. Ο ΟΣΔΕΛ είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου, εποπτευόμενος από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση μεταξύ άλλων του δικαιώματος αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό αποσπασμάτων έργων του λόγου.

Β. Ο ΟΣΔΕΛ την 29/7/2021 κατάρτισε αμοιβολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4481/2017 που αφορούσε αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής, παρουσίασης στο κοινό και διανομής αποκομμάτων εφημερίδων και περιοδικών.

Το παρόν αμοιβολόγιο αποτελεί τροποποίηση του προαναφερόμενου αμοιβολογίου και έχει το εξής περιεχόμενο.

1. Οι άδειες που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ μετά από έγγραφη συμφωνία έχουν ως αντικείμενο τους τίτλους εφημερίδων και περιοδικών που εκπροσωπεί κάθε φορά και αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΟΣΔΕΛ (www.osdel.gr).

2. Το αντίτιμο της αδείας για τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες αποδελτίωσης ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

Α. Το ποσό των 550 ευρώ ετησίως εφ’ όσον ο αριθμός των ενεργών πελατών της εταιρίας είναι από 1 έως και 50 συνδρομητές και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί έως το 50% των αναπαραγόμενων άρθρων.

Β. Το ποσό των 1.100 ευρώ ετησίως εφ’ όσον ο αριθμός των ενεργών πελατών της εταιρίας είναι από 1 έως και 50 συνδρομητές και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί άνω του 50% των αναπαραγόμενων άρθρων.

Γ. Το ποσό των 3.520 ευρώ ετησίως εφόσον ο αριθμός των ενεργών πελατών της εταιρίας είναι από 51 έως και 300 συνδρομητές και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί έως το 50% των αναπαραγόμενων άρθρων

Δ. Το επιπλέον ποσό των 770 ευρώ ετησίως , για κάθε 50 συνδρομητές πλέον των αρχικών 300 και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί έως το 50% των αναπαραγόμενων άρθρων.

Ε. Το ποσό των 7.040 ευρώ ετησίως εφόσον ο αριθμός των ενεργών πελατών της εταιρίας είναι από 51 έως και 300 συνδρομητές και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί άνω του 50% των αναπαραγόμενων άρθρων

ΣΤ. Το επιπλέον ποσό των 1.540 ευρώ ετησίως , για κάθε 50 συνδρομητές πλέον των αρχικών 300 και εφ’ όσον ο ΟΣΔΕΛ εκπροσωπεί άνω του 50% των αναπαραγόμενων άρθρων.

3.1. Το αντίτιμο της αδείας για τους συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα και που προβαίνουν, σε φωτοτυπική ή ψηφιακή αναπαραγωγή των αποκομμάτων έντυπου Τύπου, σε προσωρινή αποθήκευση των αποκομμάτων σε υπολογιστές τους με αποκλειστικό σκοπό την χρήση εντός της επιχείρησης τους και σε εκτύπωση ή/και διανομή των φωτοτυπικών ή ψηφιακών αντιγράφων των αποκομμάτων εντός της επιχείρησης σε υπαλλήλους και στελέχη τους ανέρχεται στα παρακάτω ποσά (εκτός αυτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων):

Α. Πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 10 εργαζόμενοι)

€ 55

Β. Μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 50 εργαζόμενοι)

€ 165

Γ. Μεσαίες επιχειρήσεις (μέχρι 250 εργαζόμενοι)

€ 330

Δ. Μεγάλες επιχειρήσεις (μέχρι 1.000 εργαζόμενοι)

€ 600

Ε. Πολύ μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 1.001 εργαζόμενοι)

€ 1.800

3.2. Το αντίτιμο της άδειας για τους συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα και που προβαίνουν στις παρακάτω πράξεις αναπαραγωγής αποκομμάτων από τον έντυπο Τύπο, ορίζεται ως εξής:

α) Για την μόνιμη αποθήκευση των αποκομμάτων Τύπου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή – και στην διατήρηση τους σε αρχείο, ανέρχεται σε ποσοστό 20% της αμοιβής της κατηγορίας του άρθρου 3.1 του παρόντος, στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

β) Για την αποστολή των αποκομμάτων σε εξωτερικούς συνεργάτες (εξαιρούνται οι εταιρείες επικοινωνίας) ανέρχεται σε ποσοστό 20% της αμοιβής της κατηγορίας του άρθρου 3.1 του παρόντος, στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

γ) Για την ανάρτηση έως 25 αποκομμάτων στην εταιρική τους ιστοσελίδα για όλο το διάστημα της άδειας ανέρχεται σε ποσοστό 30% της αμοιβής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

δ) Για την ανάρτηση άνω των 25 αποκομμάτων στην εταιρική τους ιστοσελίδα για όλο το διάστημα της άδειας, η αμοιβή ορίζεται κατόπιν διαπραγμάτευσης.

4.1. Το αντίτιμο της άδειας για τους συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων που προβαίνουν, σε προσωρινή αποθήκευση των αποκομμάτων σε υπολογιστές τους με αποκλειστικό σκοπό την επεξεργασία τους και χρήση εντός της επιχείρησης τους και σε εκτύπωση ή/και διανομή των φωτοτυπικών ή ψηφιακών αντιγράφων των αποκομμάτων εντός της επιχείρησης σε υπαλλήλους και στελέχη τους ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

Α. Επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 150.000€

€ 200

Β. Επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών από 150.001€ έως 300.000€

€ 350

Γ. Επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών από 300.001€ έως 500.000€

€ 750

Δ. Επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών από 500.001€ έως 1.000.000€

€ 1.350

Ε. Επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 1.000.001€

€ 2.500

4.2. Το αντίτιμο της άδειας για τους συνδρομητές/πελάτες των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών αποδελτίωσης που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων και που προβαίνουν στις παρακάτω πράξεις αναπαραγωγής αποκομμάτων από τον έντυπο Τύπο, ορίζεται ως εξής:

α) Για την μόνιμη αποθήκευση των αποκομμάτων Τύπου σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή – και στην διατήρηση τους σε αρχείο, ανέρχεται σε ποσοστό 20% της αμοιβής της κατηγορίας του άρθρου 3.1 του παρόντος, στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

β) Για την ανάρτηση έως 25 αποκομμάτων στην εταιρική τους ιστοσελίδα για όλο το διάστημα της άδειας ανέρχεται σε ποσοστό 30% της αμοιβής της κατηγορίας στην οποία υπάγεται η επιχείρηση.

5. Στην περίπτωση απόκτησης του συνόλου των αδειών του άρθρου 3.2. ή/και 4.2. του παρόντος, παρέχονται εκπτώσεις.

6. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από την 1/1/2022.

ΑΘΗΝΑ 22/12/2021

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Καρατζάς