Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση - Τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1376-τριτοβάθμια-εκπαιδευτικά-ιδρύματα

Αμοιβολόγιο για την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε Τριτοβάθμια Εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης


1. Ο ΟΣΔΕΛ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα), αποτελεί εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο του ΟΠΙ και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής των δικαιωμάτων έργων του λόγου για τη διάθεση στο κοινό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 2121/1993 και αφορά αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής έργων του λόγου, που πραγματοποιούνται εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών) που παρέχουν προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

3. Οι άδειες που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ μετά από έγγραφη συμφωνία έχουν ως αντικείμενο τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί κάθε φορά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο περιοδικού.

4. Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στα παρακάτω ποσά υπολογιζόμενα ανά χρήστη (σπουδαστές / ακαδημαϊκό προσωπικό):

  • Α. Φωτοτυπική αναπαραγωγή:
    • 0,033€ ανά σελίδα αναπαραγόμενου έργου
  • Β. Ψηφιακή αναπαραγωγή:
    • 0,036€ ανά σελίδα αναπαραγόμενου έργου

5. Στην περίπτωση που η χρήση ξεπερνά συνολικά τα 2.000.000 σελίδες, παρέχεται η παρακάτω έκπτωση, για τις σελίδες που υπερβαίνουν το εκάστοτε παρακάτω όριο:

Σελίδες Συνόλου Χρηστών

Ποσοστό Έκπτωσης

Από 1 μέχρι 2.000.000

0%

Από 2.000.001 μέχρι 2.500.000

20%

Από 2.500.001 μέχρι 3.000.000

25%

Από 3.000.001 μέχρι 3.500.000

30%

Από 3.500.001 και άνω

35%

ΑΘΗΝΑ 22/3/2016

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Καρατζάς