Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Βιβλιοθήκες δικηγορικών συλλόγων

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1378-βιβλιοθήκες

Αμοιβολόγιο για την φωτοτυπική αναπαραγωγή έργων του λόγου που πραγματοποιείται στις βιβλιοθήκες των δικηγορικών συλλόγων της χώρας

1. Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα) που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων και μεταξύ άλλων του δικαιώματος φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων του λόγου.

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 του Ν.2121/1993 και αφορά αποκλειστικά την φωτοτυπική αναπαραγωγή έργων του λόγου που πραγματοποιείται στις βιβλιοθήκες των δικηγορικών συλλόγων της χώρας.

3.1. Ο ΟΣΔΕΛ προβαίνει μετά από έγγραφη συμφωνία στη χορήγηση άδειας φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων του λόγου που αναπαράγονται εντός των βιβλιοθηκών των δικηγορικών συλλόγων και τα οποία εκπροσωπεί.

3.2. Το αντίτιμο της αδείας υπολογίζεται ετησίως ως εξής :

Στο ποσό των 0,028 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε σελίδα που αναπαράγεται και μέχρι την αναπαραγωγή 750.000 σελίδων το έτος.

Στο ποσό των 0,025 ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε σελίδα που αναπαράγεται, για την αναπαραγωγή από 750.000 σελίδες μέχρι 1.500.000 σελίδες το έτος.

Στο ποσό των 0,023 πλέον ΦΠΑ για κάθε σελίδα που αναπαράγεται, για την αναπαραγωγή από 1500.000 σελίδων και άνω το έτος.

3.3. Ουδεμία αναπαραγωγή θα υπερβαίνει τις 40 σελίδες και δεν θα αναπαράγεται πάνω από ένα άρθρο από το ίδιο περιοδικό. 3.4. Οι παραπάνω αμοιβές υπολογίζονται στο σύνολο των σελίδων που αναπαράγονται ανά φωτοτυπικό μηχάνημα εγκατεστημένο σε βιβλιοθήκη δικηγορικού συλλόγου δεδομένου ότι για τη διαμόρφωση των αμοιβών έχει συνυπολογισθεί ότι ένα ποσοστό των αναπαραγωγών αφορά μη εκπροσωπούμενα από τον ΟΣΔΕΛ έργα του λόγου.