Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Φωτοτυπικά καταστήματα​

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1380-φωτοτυπικά-καταστήματα

Αμοιβολόγιο για την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε φωτοτυπικά καταστήματα


Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα) που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1977) και μεταξύ άλλων δικαιωμάτων διαχειρίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής έργων του λόγου σε χαρτί μέσω φωτοτυπικών ή αντίστοιχων συσκευών.

Την 27η Νοεμβρίου 2009 δημοσιεύσαμε το αμοιβολόγιο μας σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3 του ν. 2121/93 σχετικά με την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε φωτοτυπικά καταστήματα.

Σήμερα, 13/12/2013 τροποποιούμε το προαναφερόμενο αμοιβολόγιο και το νέο αμοιβολόγιό μας ανακωδικοποιούμενο έχει ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε.

ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 του Ν.2121/1993 και αφορά αποκλειστικά και μόνον την παραχώρηση αδείας για φωτοτυπικές αναπαραγωγές πραγματοποιούμενες εντός των επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ή συμπεριλαμβάνουν ως επαγγελματικό αντικείμενο την φωτοτυπική αναπαραγωγή έργων του λόγου (φωτοτυπικά καταστήματα)

Ο ΟΣΔΕΛ χορηγεί μετά από έγγραφη συμφωνία άδεια φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων του λόγου για όλα τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο και για απεριόριστο αριθμό αντιτύπων. Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

Ι. ΒΑΣΙΚΟ ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

Α. Για τα φωτοτυπικά καταστήματα που ευρίσκονται και λειτουργούν (έδρα ή παράρτημα ) πλησίον, δηλαδή σε ακτίνα έως 500 μέτρα από τα όρια των εγκαταστάσεων ιδρυμάτων ανώτερης ή ανώτατης δημόσιας εκπαίδευσης, εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών, ιδιωτικών Κολλεγίων, καθώς και ιδιωτικών σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

  • 325,00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 1 έως 29 αντίτυπα ανά λεπτό
  • 750,00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 30 και άνω αντίτυπα ανά λεπτό
  • 100,00 ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής έγχρωμου αντιγράφου

Β. Για τα φωτοτυπικά καταστήματα που ευρίσκονται και λειτουργούν (έδρα ή παράρτημα) σε ακτίνα μεγαλύτερη των 500 μέτρων από τα όρια των εγκαταστάσεων των προαναφερομένων εκπαιδευτικών φορέων

  • 250,00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 1 έως 29 αντίτυπα ανά λεπτό
  • 500,00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 30 και άνω αντίτυπα ανά λεπτό
  • 80,00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής έγχρωμου αντιγράφου

Γ. Για τα φωτοτυπικά καταστήματα που ευρίσκονται και λειτουργούν (έδρα ή παράρτημα) σε περιοχή- δήμο όπου δεν υπάρχουν οι προαναφερόμενοι εκπαιδευτικοί φορείς

  • 100,00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 1 έως 29 αντίτυπα ανά λεπτό
  • 250,00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής από 30 και άνω αντίτυπα ανά λεπτό
  • 60,00 ευρώ ετησίως για κάθε μηχάνημα με δυνατότητα αναπαραγωγής πάνω από έγχρωμου αντιγράφου

Δ. Για καταστήματα που διαθέτουν μόνο ένα φωτοτυπικό μηχάνημα, βρίσκονται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 500 μέτρων από εκπαιδευτικό ίδρυμα και η φωτοτυπία δεν είναι η κύρια δραστηριότητά τους θα καταβάλουν 100€ ανεξαρτήτως της δυνατότητας αναπαραγωγής του μηχανήματος.

ΙΙ. ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

Α. Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης χωρίς να έχουν προηγηθεί δικαστικές ενέργειες χορηγείται έκπτωση η οποία ανέρχεται για το 1ο έτος σύμβασης σε ποσοστό 30% επί του βασικού αμοιβολογίου και για το δεύτερο και τρίτο έτος της πρώτης σύμβασης σε ποσοστό 20%.

Β. Παρέχεται δικαίωμα επιστροφής της καταβληθείσας αμοιβής για την αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση που προβλέπεται στο άρθρο 18 παρ.3 του ν.2121/1993 και υπολογίζεται επί της αξίας εισαγωγής των φωτοτυπικών συσκευών και του χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπία. Η επιστροφή πραγματοποιείται δια ισόποσου συμψηφισμού με την οφειλή εκ της συμβάσεως για την άδεια φωτοτυπικής αναπαραγωγής.

ΙΙΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση που φωτοτυπικό κατάστημα προβαίνει σε φωτοτυπική αναπαραγωγή προστατευόμενων έργων του λόγου χωρίς άδεια του ΟΣΔΕΛ τότε εκτός των τυχόν υπολοίπων ποινικών και αστικών κυρώσεων οφείλεται αποζημίωση που ανέρχεται στο διπλάσιο των ποσών του Βασικού Αμοιβολογίου (άρθρο 65 παρ.2 του ν.2121/1993)

2. Για την φωτοτυπική αναπαραγωγή κειμένου μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που αναφέρεται στον όρο 2 του παρόντος απαιτείται ειδική έγγραφη άδεια.

3. Οι παραπάνω αμοιβές ισχύουν για το χρονικό διάστημα από 1-1-2014 και εφεξής και μέχρι να αναπροσαρμοσθούν με νέα δημοσίευση αμοιβολογίου. Για το χρονικό διάστημα πριν την 1-1-2014 παραμένει σε ισχύ το από 27-11-2009 δημοσιευμένο αμοιβολόγιο. Κατ’ εξαίρεση η έκπτωση που προβλέπεται παραπάνω στον όρο ΙΙ Β. παρέχεται αναδρομικά και για το παρελθόν.

4. Οι ως άνω αναφερόμενες αξίες δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%.

5. Μηχανήματα, τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής σε χαρτί μεγέθους Α3 και ή Α4, εξαιρούνται από την αδειοδότηση

ΑΘΗΝΑ 13/12/2013

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΣΚΟΣ