Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Σχολεία Δημόσια-Ιδιωτικά

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1390-σχολεία-δημόσια-ιδιωτικά

Αμοιβολόγιο για την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια και ιδιωτικά)


ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

1. Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα) που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) και μεταξύ άλλων δικαιωμάτων διαχειρίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής έργων του λόγου σε χαρτί μέσω φωτοτυπικών ή αντίστοιχων συσκευών.

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 του Ν.2121/1993 που αφορά αποκλειστικά και μόνον φωτοτυπικές αναπαραγωγές έργων του λόγου, που πραγματοποιούνται εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημοσίων και ιδιωτικών).

3. Ο ΟΣΔΕΛ χορηγεί μετά από έγγραφη συμφωνία ετήσιες άδειες φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων του λόγου για όλα τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο.

4. Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στα παρακάτω ποσά υπολογιζόμενα ανά εγγεγραμμένο μαθητή ανά σχολικό έτος:

Α) Δημόσια πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα:

2 Ευρώ για τους μαθητές,

2 Ευρώ για τους δασκάλους.

Β) Ιδιωτικά πρωτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα:

4 Ευρώ για τους μαθητές,

4 Ευρώ για τους δασκάλους.

Γ) Δημόσια δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα:

3 Ευρώ για τους μαθητές,

3 Ευρώ για τους καθηγητές.

Δ) Ιδιωτικά δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα:

6 Ευρώ για τους μαθητές

6 Ευρώ για τους καθηγητές.

ΑΘΗΝΑ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΣΚΟΣ