Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Φροντιστήρια

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/1392-φροντιστήρια

Αμοιβολόγιο για την χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε φροντιστήρια (μέσης εκπαίδευσης – ξένων γλωσσών – εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών κλπ.)


ΑΜΟΙΒΟΛΟΓΙΟ

1. Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα) που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) και μεταξύ άλλων δικαιωμάτων διαχειρίζεται το δικαίωμα αναπαραγωγής έργων του λόγου σε χαρτί μέσω φωτοτυπικών ή αντίστοιχων συσκευών.

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 του Ν.2121/1993 που αφορά αποκλειστικά και μόνον φωτοτυπικές αναπαραγωγές, που πραγματοποιούνται εντός φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης, ξένων γλωσσών, εκμάθησης χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, εξαιρουμένων των φωτοτυπικών αναπαραγωγών στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τις οποίες ισχύει άλλο και όχι το παρόν αμοιβολόγιο.

3. Ο ΟΣΔΕΛ χορηγεί μετά από έγγραφη συμφωνία ετήσιες άδειες φωτοτυπικής αναπαραγωγής έργων του λόγου για όλα τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο.

4. Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στα € 13, υπολογιζόμενο ανά εγγεγραμμένο μαθητή ανά σχολικό έτος ή ανά σχολικό εξάμηνο.

5. Χορηγείται έκπτωση 15% σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας για την καταβολή της αμοιβής πριν από την έναρξη δικαστικών ενεργειών

6. Για την φωτοτυπική αναπαραγωγή κειμένου μεγαλύτερης έκτασης από αυτή που αναφέρεται στον όρο 3 του παρόντος απαιτείται ειδική έγγραφη άδεια.

7. Οι παραπάνω αμοιβές ισχύουν μέχρι να αναπροσαρμοσθούν με νέα δημοσίευση αμοιβολογίου.

ΑΘΗΝΑ 1 Δεκεμβρίου 2010

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΣΔΕΛ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΣΚΟΣ