Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Επιχειρήσεων τραπεζικού, φαρμακευτικού κλάδου, εταιρειών ορκωτών ελεγκτών λογιστών και δικηγορικών και συμβολαιογραφικών εταιρειών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/3020-επιχειρήσεων-τραπεζικού-και-φαρμακευτικού-κλάδου

Τροποποίηση αμοι­βο­λογίου για τη χο­ρή­γη­ση άδειας ανα­πα­ρα­γω­γής έρ­γων του λό­γου (εξαι­ρου­μέ­νων αυ­τών που δη­μο­σιεύ­ο­νται στον Τύ­πο) σε επι­χει­ρή­σεις τρα­πε­ζι­κού, φαρ­μα­κευ­τι­κού κλά­δου, σε εται­ρεί­ες ορ­κω­τών ελεγ­κτών λο­γι­στών και συ­να­φών υπη­ρε­σιών, καθώς και σε δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογραφεία, δικηγορικές και συμβολαιογραφικές εταιρείες.

Α. Ο ΟΣΔΕΛ είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου, εποπτευόμενος από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση μεταξύ άλλων του δικαιώματος αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό αποσπασμάτων έργων του λόγου.

Β. Ο ΟΣΔΕΛ την 27/4/2023 με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου κατάρτισε αμοιβολόγιο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4481/2017 που αφορούσε αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής και παρουσίασης στο κοινό σε επι­χει­ρή­σεις τρα­πε­ζι­κού και φαρ­μα­κευ­τι­κού κλά­δου, κα­θώς και σε εται­ρεί­ες ορ­κω­τών ελεγ­κτών λο­γι­στών και συ­να­φών υπη­ρε­σιών.

Γ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΔΕΛ την 28/9/2023, αποφάσισε σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου 4481/2027, την τροποποίηση του ανωτέρω από 27/4/2023 αμοιβολογίου και το τροποποιημένο αμοιβολόγιο έχει το εξής περιεχόμενο:

  • Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4481/2017 και αφορά αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής και διάθεσης κάθε είδους έργων του λόγου, φωτογραφιών και εικαστικών έργων δημοσιευμένων σε βιβλία ή περιοδικά ή στο διαδίκτυο (με εξαίρεση έργα ειδησεογραφικού περιεχομένου που δημοσιεύονται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο) που πραγματοποιούνται στον φυσικό χώρο ή σε ηλεκτρονικό δίκτυο των επιχειρήσεων από στελέχη και εργαζόμενους αυτών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατ’ εντολή των επιχειρήσεων ή με ιδία πρωτοβουλία.
  • Οι άδειες που χο­ρη­γεί ο ΟΣ­ΔΕΛ με­τά από έγ­γρα­φη συμ­φω­νία έχουν ως αντι­κεί­με­νο τα έρ­γα του λό­γου που εκ­προ­σω­πεί κά­θε φο­ρά υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι δεν υπερ­βαί­νουν το 20% των σε­λί­δων ενός βι­βλί­ου ή ένα με­μο­νω­μέ­νο άρ­θρο πε­ριο­δι­κού.
  • Το αντίτιμο της αδείας ανά κλάδο, ανέρχεται στα παρακάτω ποσά, πλέον ΦΠΑ, υπολογιζόμενα ανά χρήστη (συνολικός αριθμός εργαζομένων):
  • Οι ανωτέρω αμοιβές ισχύουν αναδρομικά και για άδειες χρήσεων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την 20-4-2017 και εφεξής.

Α. Επιχειρήσεις του τραπεζικού κλάδου:

15€ ανά εργαζόμενο, ανά ημερολογιακό έτος

Β. Εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών και συναφών υπηρεσιών:

15€ ανά εργαζόμενο, ανά ημερολογιακό έτος

Γ. Επιχειρήσεις του φαρμακευτικού κλάδου:

20€ ανά εργαζόμενο , ανά ημερολογιακό έτος

Δ. Δικηγορικά γραφεία, συμβολαιογραφεία, δικηγορικές και συμβολαιογραφικές εταιρείες:

20€ ανά εργαζόμενο, ανά ημερολογιακό έτος


Το παρόν αμοιβολόγιο ισχύει από την 1/10/2023 και εφεξής.


Αθήνα, 28/09/2023 (τροποποίηση ανάρτησης 27ης/04/2023)