Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Επιχειρήσεων τραπεζικού, φαρμακευτικού κλάδου και ορκωτών ελεγκτών λογιστών

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/3020-επιχειρήσεων-τραπεζικού-και-φαρμακευτικού-κλάδου

Αμοιβολόγιο για τη χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου (εξαιρουμένων αυτών που δημοσιεύονται στον Τύπο) σε επιχειρήσεις τραπεζικού και φαρμακευτικού κλάδου, καθώς και σε εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών και συναφών υπηρεσιών.

  1. Ο ΟΣΔΕΛ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα), αποτελεί εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο του ΟΠΙ και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής των δικαιωμάτων έργων του λόγου για τη διάθεση στο κοινό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.
  2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4481/2017 και αφορά αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής και διάθεσης κάθε είδους έργων του λόγου, φωτογραφιών και εικαστικών έργων δημοσιευμένων σε βιβλία ή περιοδικά ή στο διαδίκτυο (με εξαίρεση έργα ειδησεογραφικού περιεχομένου που δημοσιεύονται στον έντυπο ή ηλεκτρονικό Τύπο) που πραγματοποιούνται στον φυσικό χώρο ή σε ηλεκτρονικό δίκτυο των επιχειρήσεων από στελέχη και εργαζόμενους αυτών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατ’ εντολή των επιχειρήσεων ή με ιδία πρωτοβουλία.
  3. Οι άδειες που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ μετά από έγγραφη συμφωνία έχουν ως αντικείμενο τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί κάθε φορά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο περιοδικού.
  4. Το αντίτιμο της αδείας ανά κλάδο, ανέρχεται στα παρακάτω ποσά υπολογιζόμενα ανά χρήστη (συνολικός αριθμός εργαζομένων):

Α. Επιχειρήσεις του τραπεζικού κλάδου:

15€ ανά εργαζόμενο , ανά ημερολογιακό έτος.

Β. Εταιρείες ορκωτών ελεγκτών λογιστών και συναφών υπηρεσιών:

15€ ανά εργαζόμενο, ανά ημερολογιακό έτος

Γ. Επιχειρήσεις του φαρμακευτικού κλάδου:

20€ ανά εργαζόμενο , ανά ημερολογιακό έτος.

5. Οι ανωτέρω αμοιβές ισχύουν αναδρομικά και για άδειες χρήσεων που αφορούν το χρονικό διάστημα από την 20-4-2017 και εφεξής.

6. Το παρόν αμοιβολόγιο αποτελεί τροποποίηση του από 21-7-2022 αμοιβολογίου, το οποίο και καταργείται.

Αθήνα, 27/04/2023 (τροποποίηση ανάρτησης 21ης/07/2022)