Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/3806-πανεπιστημιακά-φροντιστήρια

Αμοιβολόγιο για τη χορήγηση άδειας αναπαραγωγής έργων του λόγου σε Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια και σε Φροντιστήρια προετοιμασίας σπουδαστών/τριών για διαγωνισμούς φορέων

1. Ο ΟΣΔΕΛ, μη κερδοσκοπικός οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα), αποτελεί εποπτευόμενο νομικό πρόσωπο του ΟΠΙ και λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής των δικαιωμάτων έργων του λόγου για τη διάθεση στο κοινό σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

2. Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4481/2017 και αφορά αποκλειστικά και μόνον άδειες φωτοτυπικής και ψηφιακής αναπαραγωγής και διάθεσης έργων του λόγου, που πραγματοποιούνται εντός των πανεπιστημιακών φροντιστηρίων και των φροντιστηρίων προετοιμασίας σπουδαστών/τριών για διαγωνισμούς δημοσίων φορέων.

3. Οι άδειες που χορηγεί ο ΟΣΔΕΛ μετά από έγγραφη συμφωνία έχουν ως αντικείμενο τα έργα του λόγου που εκπροσωπεί κάθε φορά υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το 20% των σελίδων ενός βιβλίου ή ένα μεμονωμένο άρθρο περιοδικού.

4. Το αντίτιμο της αδείας ανέρχεται στα παρακάτω ποσά, πλέον ΦΠΑ, υπολογιζόμενα ανά εκπαιδευόμενο:

Σελίδες (έως)

Τιμή / εκπαιδευόμενο

100

5€

300

13,5€

700

28€

1.100

42€

Άνω των 1.101

50€

Εφόσον σε κάθε κύκλο σπουδών ο αριθμός των εκπαιδευομένων υπερβαίνει τους 200, χορηγείται έκπτωση 10%.