Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Έργων του Λόγου

ΟΣΔΕΛ

Εύλογη αμοιβή βιβλιοθηκών-Δημόσιος δανεισμός

URL: https://www.osdel.gr/el/pages/685-τι-είναι-ο-οσδελ/1371-αμοιβολόγια/4354-aμοιβολόγιο-εύλογης-αμοιβης-βιβλιοθηκών-δημόσιος-δανεισμος

Αμοιβολόγιο εύλογης αμοιβής για τον κατ’ άρθρ. 5Α παρ. 6 του Ν. 2121/93 δημόσιο δανεισμό από βιβλιοθήκες κοινωφελών ιδρυμάτων, οργανισμών και μορφωτικών ιδρυμάτων μη επιχορηγούμενων τακτικά από το Κράτος ή ΟΤΑ

  • Ο ΟΣΔΕΛ αποτελεί οργανισμό συλλογικής διαχείρισης έργων του λόγου και εικόνας (επιστημονικά, εκπαιδευτικά, λογοτεχνικά κ.α. έργα) που λειτουργεί με έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ΦΕΚ Β1164/1997) με αντικείμενο τη συλλογική διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων και μεταξύ άλλων του δικαιώματος του δημοσίου δανεισμού από πλευράς των βιβλιοθηκών.
  • Το παρόν αμοιβολόγιο συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρ. 23 παρ. 2 του Ν. 4481/2017 και αφορά αποκλειστικά τον κατ’ άρθρ. 5Α παρ. 6 του Ν. 2121/93 δημόσιο δανεισμό έργων του λόγου και εικόνας δημιουργών και εκδοτών που εκπροσωπεί ο ΟΣΔΕΛ, ο οποίος πραγματοποιείται από ανοιχτές στο κοινό βιβλιοθήκες κοινωφελών ιδρυμάτων, οργανισμών και μορφωτικών ιδρυμάτων μη επιχορηγούμενων τακτικά από το Κράτος ή ΟΤΑ.
  • Η εύλογη αμοιβή για τις ως άνω χρήσεις ορίζεται ετησίως με τρόπο αναλογικό βάσει του αριθμού μελών της βιβλιοθήκης και συγκεκριμένα στο ποσό των τριών (3) ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε μέλος της βιβλιοθήκης ηλικίας άνω των 18 ετών που έχει δικαίωμα δανεισμού και των δύο (2) ευρώ πλέον ΦΠΑ για κάθε μέλος της βιβλιοθήκης ηλικίας κάτω των 18 ετών που έχει δικαίωμα δανεισμού. Σε περίπτωση που βιβλιοθήκη δεν διαθέτει εγγεγραμμένα μέλη, η αμοιβή θα ορίζεται ετησίως από τον αριθμό πράξεων δανεισμού πολλαπλασιαζόμενο με το ποσό των 0,30 ευρώ ανά πράξη δανεισμού, πλέον ΦΠΑ.

Αθήνα, 30/11/2023